Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 18. märtsi 2014. aasta otsus (Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne’i eelotsusetaotlus - Ühendkuningriik) – C. D. versus S. T.

(kohtuasi C-167/12)1

(Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 92/85/EMÜ – Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmed – Artikkel 8 – Asendusemaduse abil lapse saanud ema – Keeldumine anda talle rasedus- ja sünnituspuhkust – Direktiiv 2006/54/EÜ – Mees- ja naistöötajate võrdne kohtlemine – Artikkel 14 – Asendusemaduse abil lapse saanud ema ebasoodsam kohtlemine rasedus- ja sünnituspuhkuse andmisel)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne

Põhikohtuasja pooled

Hageja: C. D.

Kostja: S. T.

Ese

Eelotsusetaotlus – Employment Tribunal Newcastle upon Tyne – Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, lk 1, EÜT eriväljaanne 05/02, lk 110) artikli 1 lõike 1, artikli 2 punkti c, artikli 8 lõike 1 ja artikli 11 lõike 2 punkti b tõlgendamine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (ELT L 204, lk 23) artikli 14 ja artikli 2 lõike 1 punktide a, b ja c tõlgendamine – Keeld kohelda naist raseduse või rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu ebasoodsamalt direktiivi 92/85/EMÜ tähenduses – Kohaldamisala – Asendusemaduse abil lapse saanud ema, kes ei ole lapse bioloogiline ema – Õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele

Resolutsioon

1.    Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid ei ole kohustatud andma asendusemaduse abil lapse saanud emale direktiivi artikli 8 alusel rasedus- ja sünnituspuhkust, sh ka juhul, kui tal on võimalik ise oma last sünnijärgselt rinnaga toita või kui ta toidab last sünnijärgselt rinnaga.

2.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes artiklit 14 koostoimes artikli 2 lõike 1 punktidega a ja b ja lõike 2 punktiga c tuleb tõlgendada nii, et see, kui tööandja keeldub andmast asendusemaduse abil lapse saanud emale rasedus- ja sünnituspuhkust, ei kujuta endast soolist diskrimineerimist.

____________

1 ELT C 194, 30.6.2012.