Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 martie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne - Regatul Unit) – C. D./S. T.

(Cauza C-167/12)1

(Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 92/85/CEE − Măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează – Articolul 8 – Mamă beneficiară care a avut un copil datorită unui contract de reproducere umană asistată prin intermediul unei mame surogat – Refuz de a i acorda acesteia un concediu de maternitate – Directiva 2006/54/CE – Egalitate de tratament între lucrătorii de sex masculin și lucrătorii de sex feminin – Articolul 14 – Tratament mai puțin favorabil al unei mame beneficiare în ceea ce privește acordarea unui concediu de maternitate)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne

Părțile din procedura principală

Reclamant: C. D.

Pârât: S. T.

Obiectul

Cerere de decizie preliminară – Employment Tribunal Newcastle upon tyne – Interpretarea articolului 1 alineatul (1), a articolului 2 litera (c), a articolul 8 alineatul (1) și a articolul 11 alineatul (2) litera (b) din Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 348, p. 1, Ediţie specială, 05/vol. 3, p. 3) – Interpretarea articolului 14 și a articolului 2 alineatul (1) literele (a) (b) și (c) din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați şi femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, p. 23, Ediţie specială, 05/vol. 8, p. 262) – Interzicere a oricărui tratament mai puțin favorabil al unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate în sensul Directivei 92/85/CEE – Domeniu de aplicare – Mamă beneficiară care a recurs la reproducerea umană asistată prin intermediul unei mame surogat – Dreptul la concediu de maternitate

Dispozitivul

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] trebuie interpretată în sensul că statele membre nu sunt obligate să acorde un concediu de maternitate în temeiul articolului 8 din această directivă unei lucrătoare, în calitatea sa de mamă beneficiară care a avut un copil datorită unui contract de reproducere umană asistată prin intermediul unei mame surogat, nici chiar în cazul în care aceasta poate să alăpteze copilul respectiv după naștere sau îl alăptează în mod efectiv.

Articolul 14 din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă coroborat cu articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) și alineatul (2) litera (c) din această directivă trebuie interpretat în sensul că refuzul unui angajator de a i acorda concediu de maternitate unei mame beneficiare care a avut un copil datorită unui contract de reproducere umană asistată prin intermediul unei mame surogat nu constituie o discriminare pe criterii de sex.

____________

1     JO C 194, 30.6.2012.