Language of document : ECLI:EU:C:2014:169

Дело C‑167/12

C. D.

срещу

S. T.

(Преюдициално запитване, отправено от Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne)

„Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 92/85/ЕИО — Мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки — Член 8 — Жена, ползваща се от заместващо майчинство, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство — Отказ да ѝ бъде предоставен отпуск по майчинство — Директива 2006/54/ЕО — Равно третиране на работници от мъжки и женски пол — Член 14 — По-неблагоприятно третиране на жена, ползваща се от заместващо майчинство, що се отнася до предоставянето на отпуск по майчинство“

Резюме — Решение на Съда (голям състав) от 18 март 2014 г.

1.        Социална политика — Защита на безопасността и здравето на работниците — Бременни работнички и работнички родилки или кърмачки по време на работа — Директива 92/85 — Право да се ползва отпуск по майчинство — Жена, ползваща се от заместващо майчинство, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство — Работничка, спрямо която не се прилага член 8 от Директива 92/85 — Възможност за държавите членки да прилагат или да въвеждат по-благоприятни разпоредби

(член 8 от Директива 92/85 на Съвета)

2.        Социална политика — Работници от мъжки и от женски пол — Достъп до заетост и условия на труд — Равно третиране — Директива 2006/54 — Отказ да бъде предоставен отпуск по майчинство на жена, ползваща се от заместващо майчинство — По-неблагоприятно третиране на жена, свързано с бременност или отпуск по майчинство — Отсъствие

(член 2, параграф 1, букви a) и б) и параграф 2, буква в) и член 14 от Директива 2006/54 на Европейския парламент и на Съвета; член 8 от Директива 92/85 на Съвета)

1.        Директива 92/85 за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки трябва да се тълкува в смисъл, че държавите членки не са длъжни да предоставят отпуск по майчинство на основание член 8 от тази директива на работничка, в качеството ѝ на жена, ползваща се от заместващо майчинство, включително когато тя може да кърми детето след раждането или когато го е кърмила.

От целта на Директива 92/85, от текста на член 8 от нея, който се позовава изрично на раждането, и от практиката на Съда се установява, че отпускът по майчинство, предвиден в посочения член 8, има за цел закрилата на здравето на майката на детето в особено уязвимото положение, което произтича от нейната бременност. В това отношение, макар че Съдът е приел, че отпускът по майчинство цели да гарантира закрилата и на особените отношения между жената и детето, все пак тази цел се отнася само за периода, който следва бременността и раждането. От това следва, че предоставянето на основание член 8 от Директива 92/85 на отпуск по майчинство предполага работничката, която се ползва от него, да е била бременна и да е родила детето. При тези условия работничка, в качеството си на жена, ползваща се от заместващо майчинство, не попада в приложното поле на тази разпоредба, включително когато след раждането може да кърми роденото при тези условия дете или когато го е кърмила. Следователно държавите членки не са длъжни да предоставят на подобна работничка право на отпуск по майчинство по силата на този член.

Освен това Директива 92/85 има за цел да установи някои минимални изисквания по отношение на закрилата по време на работа на бременните работнички, родилки или кърмачки. Следователно тази директива по никакъв начин не изключва възможността държавите членки да приложат или въведат по-благоприятни законови, подзаконови или административни разпоредби относно закрилата на безопасността и здравето на жените, ползващи се от заместващо майчинство, като им позволят да се ползват от отпуск по майчинство поради раждането на детето.

(вж. точки 35—37 и 40—43; точка 1 от диспозитива)

2.        Член 14 от Директива 2006/54 за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, във връзка с член 2, параграф 1, букви a) и б) и параграф 2, буква в) от тази директива, трябва да се тълкува в смисъл, че отказът на работодател да предостави отпуск по майчинство на жена, ползваща се от заместващо майчинство, не съставлява дискриминация, основаваща се на пола.

Действително отказът да се предостави отпуск по майчинство в такава хипотеза би съставлявал дискриминация, пряко основана на пола по смисъла на член 2, параграф 1, буква a) от посочената директива, ако основната причина за този отказ се прилага само за работниците от един от двата пола. Такава непряка дискриминация обаче не е налице, когато съгласно националната правна уредба мъж, ползващ се от заместващо майчинство, е третиран по един и същи начин както жена, ползваща се от заместващо майчинство в сравнима ситуация, т.е. той също няма право да се ползва от платен отпуск, еквивалентен на отпуска по майчинство. Освен това не е налице непряка дискриминация по смисъла на член 2, параграф 1, буква б) от Директивата, когато нито едно обстоятелство не позволява да се установи, че отказът за предоставяне на отпуск би поставил в по-неблагоприятно положение по-специално работниците от женски пол в сравнение с работниците от мъжки пол.

По-нататък, съгласно член 2, параграф 2, буква в) от Директива 2006/54 по-неблагоприятно третиране на жена, свързано с бременност или отпуск по майчинство по смисъла на Директива 92/85 за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, представлява дискриминация по смисъла на Директива 2006/54. При все това, от една страна, жена, ползваща се от заместващо майчинство, по дефиниция не може да бъде предмет на по-неблагоприятно третиране, свързано с нейната бременност, тъй като тя не е била бременна с детето. От друга страна, тъй като Директива 92/85 не предвижда, че следва да се предостави отпуск по майчинство на работничка в качеството ѝ на жена, ползваща се от заместващо майчинство, посочената жена, ползваща се от заместващо майчинство, не е обект на по-неблагоприятно третиране, свързано с предоставянето на отпуск по майчинство по смисъла на Директива 92/85.

(вж. точки 46, 47, 49, 51—53 и 55; точка 2 от диспозитива)