Language of document :

Beroep ingesteld op 18 september 2013 – Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-502/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Dintilhac en C. Soulay, gemachtigden)

Verwerende partij: Groothertogdom Luxemburg

Conclusies

vaststellen dat het Groothertogdom Luxemburg, door op digitale boeken (of elektronische boeken) een btw-tarief van 3 % toe te passen, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens de artikelen 96 tot en met 99, 110 en 114 van de btw-richtlijn1 , gelezen in samenhang met de bijlage II en III bij deze richtlijn en de uitvoeringsverordening2 ervan;

het Groothertogdom Luxemburg verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Commissie voert één enkele grief aan ter ondersteuning van haar beroep, namelijk schending van de btw-richtlijn door de nationale wetgeving doordat met ingang van 1 januari 2012 de levering van elektronische boeken is onderworpen aan een uiterst laag tarief van 3 %.

Volgens de Commissie is de toepassing van een verlaagd btw-tarief onverenigbaar met de bewoordingen van de artikelen 96 en 98 van de btw-richtlijn, aangezien een dergelijk tarief enkel kan worden toegepast op de in bijlage III bij deze richtlijn bedoelde goederenleveringen en diensten. Doordat de levering van digitale boeken niet uitdrukkelijk in deze bijlage is vermeld, kunnen digitale boeken niet in aanmerking komen voor een verlaagd tarief. Dit wordt trouwens bevestigd door de tekst van artikel 98, lid 2, tweede alinea, dat uitdrukkelijk bepaalt dat de verlaagde tarieven niet op langs elektronische weg verrichte diensten van toepassing zijn, en door de richtsnoeren van het btw-comité volgens welke de verlaagde btw-tarieven niet gelden voor de levering van digitale boeken.

____________

____________

1      Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1).

2      Verordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van de btw-richtlijn het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 77, blz. 1).