Language of document :

Talan väckt den 18 september 2013 – Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

(Mål C-502/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Dintilhac och C. Soulay)

Svarande: Storhertigdömet Luxemburg

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 96–99, 110 och 114 d i mervärdesskattedirektivet1 , jämförd med bilagorna II och III i detta direktiv och dess genomförandeförordning2 , genom att tillämpa en mervärdesskattesats på 3 procent på digitala böcker (eller elektroniska böcker), och

förplikta Storhertigdömet Luxemburg att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har anfört en enda grund till stöd för sin talan om ett åsidosättande av mervärdesskattedirektivet genom nationell lagstiftning som föreskriver en mycket reducerad skattesats på 3 procent, från den 1 januari 2012, på tillhandahållanden av elektroniska böcker.

Enligt kommissionen är tillämpningen av en reducerad mervärdesskattesats inte förenlig med lydelsen av artiklarna 96 och 98 i mervärdesskattedirektivet, då en sådan skattesats endast kan tillämpas på de leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som avses i bilaga III i detta direktiv. En reducerad mervärdesskattesats får inte tillämpas på tillhandahållanden av digitala böcker eftersom dessa inte uttryckligen omnämns i nämnda bilaga. Detta bekräftas förövrigt av lydelsen av artikel 98.2 andra stycket, i vilken det uttryckligen anges att de reducerade skattesatserna inte får tillämpas på tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, och av mervärdesskattekommitténs antagande av riktlinjer enligt vilka de reducerade mervärdesskattesatserna inte är tillämpliga på tillhandahållanden av digitala böcker.

Enligt kommissionen omfattas den reducerade skattesatsen på 3 procent (vilken är lägre än den minimisats på 5 procent som anges i artikel 99 i mervärdesskattedirektivet) på tillhandahållanden av digitala böcker varken av det undantag som föreskrivs i artikel 110 i mervärdesskattedirektivet eller är förenlig med artikel 114 i samma direktiv.

____________

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).

2 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 77, s. 1).