Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. marts 2015 – Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

(Sag C-502/13) 1

(Traktatbrud – afgifter – moms – anvendelse af en nedsat afgiftssats – levering af digitale bøger eller e-bøger)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Soulay og F. Dintilhac, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Rådet for Den Europæiske Union (ved E. Chatziioakeimidou og A. de Gregorio Merino, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Storhertugdømmet Luxembourg (ved D. Holderer, som befuldmægtiget)

Intervenient til støtte for den anden part i sagen: Kongeriget Belgien (ved M. Jacobs og J.-C. Halleux, som befuldmægtigede)

Konklusion

Storhertugdømmet Luxembourg har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 96-99, 110 og 114 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/88/EU af 7. december 2010, sammenholdt med bilag II og III til det pågældende direktiv og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112, idet det har anvendt en sats for merværdiafgift på 3% på levering af digitale bøger eller e-bøger.

Storhertugdømmet Luxembourg bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

Kongeriget Belgien og Rådet for Den Europæiske Union bærer deres egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 344 af 23.11.2013.