Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurehertsogiriik

(kohtuasi C-502/13)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Maksustamine – Käibemaks – Vähendatud maksumäära kohaldamine – Digi- ja elektronraamatute tarnimine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Soulay ja F. Dintilhac)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Chatziioakeimidou ja A. de Gregorio Merino)

Kostja: Luksemburgi Suurehertsogiriik (esindaja: D. Holderer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Belgia Kuningriik (esindajad: M. Jacobs ja J.-C. Halleux)

Resolutsioon

Kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik kohaldas digiraamatutele või elektronraamatutele 3-protsendilist käibemaksumäära, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (muudetud nõukogu 7. detsembri 2010. aasta direktiiviga 2010/88/EL), artiklitest 96–99, 110 ja 114, koostoimes selle direktiivi II ja III lisa ning nõukogu 15. märtsi 2011. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011, millega sätestatakse direktiivi 2006/112 rakendusmeetmed.

Jätta Luksemburgi Suurhertsogiriigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Jätta Belgia Kuningriigi ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud nende endi kanda.

____________

____________

1 ELT C 344, 23.11.2013.