Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. marca 2015 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

(vec C-502/13)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Dane – DPH – Uplatnenie zníženej sadzby – Dodanie digitálnych a elektronických kníh)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Soulay a F. Dintilhac, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Rada Európskej únie (v zastúpení: E. Chatziioakeimidou a A. de Gregorio Merino, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: D. Holderer, splnomocnená zástupkyňa)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: M. Jacobs a J.-C. Halleux, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

Luxemburské veľkovojvodstvo uplatnením 3 % sadzby dane z pridanej hodnoty na dodanie digitálnych alebo elektronických kníh porušilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článkov 96 až 99, 110 a 114 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2010/88/EÚ zo 7. decembra 2010, v spojení s prílohami II a III uvedenej smernice a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112.Luxemburské veľkovojvodstvo znáša svoje vlastné trovy konania a je povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.Belgické kráľovstvo a Rada Európskej únie znášajú svoje vlastné trovy konania.