Language of document :

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 5 mars 2015 – Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

(Mål C-502/13)(1 )

(Fördragsbrott – Beskattning – Mervärdesskatt – Tillämpning av en reducerad skattesats – Tillhandahållande av digitaliserade eller elektroniska böcker)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Soulay och F. Dintilhac)

Part som har intervenerat till stöd för sökandden: Europeiska unionens råd (ombud: E. Chatziioakeimidou och A. de Gregorio Merino)

Svarande: Storhertigdömet Luxemburg (ombud: D. Holderer)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Belgien (ombud: M. Jacobs och J.-C. Halleux)

Domslut

Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 96–99, 110 och 114 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2010/88/EU av den 7 december 2010, jämförda med bilagorna II och III till nämnda direktiv samt rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112, genom att tillämpa en mervärdesskattesats på 3 procent på tillhandahållande av digitaliserade eller elektroniska böcker.

Storhertigdömet Luxemburg ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Konungariket Belgien och Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 344, 23.11.2013.