Language of document : ECLI:EU:C:2015:143

Дело C‑502/13

Европейска комисия

срещу

Велико херцогство Люксембург

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — ДДС — Прилагане на намалена ставка — Доставка на дигитални или електронни книги“

Резюме — Решение на Съда (четвърти състав) от 5 март 2015 г.

1.        Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Възможност държавите членки да прилагат намалена ставка за някои доставки на стоки и услуги — Прилагане на намалена ставка за доставката на дигитални или електронни книги — Недопустимост

(член 7, параграф 1 от Регламент № 282/2011 на Съвета; член 14, параграф 1, членове 96 и 97, член 98, параграф 2, втора алинея и членове 99, 110 и 114 от Директива 2006/112 на Съвета, изменена с Директива 2010/88, и точки 6 и 9 от приложение ІІІ към нея)

2.        Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Неизпълнение на задълженията по директива — Основания на защитата — Оспорване на законосъобразността на директивата — Недопустимост — Граници — Несъществуващ акт

(членове 258 ДФЕС, 259 ДФЕС, 263 ДФЕС и 265 ДФЕС)

3.        Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка като преходна мярка — Прилагане на намалена ставка от 3 % за доставката на дигитални или електронни книги — Недопустимост

(член 98, параграф 2 и член 110 от Директива 2006/112 на Съвета, изменена с Директива 2010/88)

1.        Държава членка, която прилага ставка на данъка върху добавената стойност от 3 % за доставките на дигитални или електронни книги, не изпълнява задълженията си по членове 96—99, 110 и 114 от Директива 2006/112 относно общата система на данъка върху добавената стойност, изменена с Директива 2010/88, във връзка с приложения ІІ и ІІІ към посочената директива и с Регламент № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112.

Всъщност от текста на точка 6 от приложение III към Директива 2006/112 следва, че намалената ставка на данъка върху добавената стойност е приложима към доставката на книги върху физически носител. Макар електронната книга да се нуждае от физически носител, като например компютър, за да бъде прочетена, такъв носител обаче не е включен в доставката на електронните книги. Освен това, както следва от член 98, параграф 2, втора алинея от тази директива, законодателят на Съюза е решил да изключи всяка възможност за прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за услугите, извършвани по електронен път. Доставката на електронни книги обаче представлява такава услуга и съответно не може да се разглежда като доставка на стоки по смисъла на член 14, параграф 1 от посочената директива поради невъзможността електронната книга да се квалифицира като материална вещ. Същевременно доставката на електронни книги отговаря на определението за услуги, извършвани по електронен път, което се съдържа в член 7, параграф 1 от Регламент № 282/2011. Освен това подобна доставка не попада и в рамките на точка 9 от приложение III към Директива 2006/112, която се отнася до доставката на услуги от писатели, композитори и художествени изпълнители и дължимите им хонорари.

Това тълкуване не се поставя под въпрос от принципа на данъчен неутралитет, защото този принцип не позволява да се разшири приложното поле на намалените ставки на данъка върху добавената стойност при липсата на недвусмислена разпоредба. Точка 6 от приложение III към Директива 2006/112 обаче не е разпоредба, която недвусмислено разширява приложното поле на намалените ставки на данъка върху добавената стойност към доставката на електронни книги. Напротив, подобна доставка не попада в рамките на тази разпоредба.

(вж. точки 35, 36, 40—43, 50, 51, 61 и 71 и диспозитива)

2.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 56 и 57)

3.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 66 и 67)