Language of document : ECLI:EU:C:2015:143

Věc C‑502/13

Evropská komise

v.

Lucemburské velkovévodství

„Nesplnění povinnosti státem – Daně – DPH – Uplatňování snížené sazby – Dodání digitálních nebo elektronických knih“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. března 2015

1.        Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty – Možnost členských států uplatnit sníženou sazbu na některá dodání zboží a poskytnutí služeb – Uplatňování snížené sazby na dodání digitálních nebo elektronických knih – Nepřípustnost

(Nařízení Rady č. 282/2011, čl. 7 odst. 1; směrnice Rady 2006/112, ve znění směrnice 2010/88, čl. 14 odst. 1, články 96, 97, čl. 98 odst. 2 druhý pododstavec, články 99, 110 a 114 a příloha III, body 6 a 9)

2.        Žaloba pro nesplnění povinnosti – Nesplnění povinností vyplývajících ze směrnice – Důvody na obranu – Zpochybnění legality směrnice – Nepřípustnost – Meze – Neexistující akt

(Články 258 SFEU, 259 SFEU, 263 SFEU a 265 SFEU)

3.        Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty – Možnost členských států uplatňovat přechodně sníženou sazbu – Uplatňování snížené 3% sazby na dodání digitálních nebo elektronických knih – Nepřípustnost

(Směrnice Rady 2006/112, ve znění směrnice 2010/88, čl. 98 odst. 2 a článek 110)

1.        Členský stát, který uplatňuje sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 3 % v případě dodání digitálních nebo elektronických knih, neplní povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 96 až 99, 110 a 114 směrnice 2006/112 o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice 2010/88, ve spojení s přílohami II a III uvedené směrnice a nařízením č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112.

Z bodu 6 přílohy III směrnice 2006/112 totiž vyplývá, že se snížená sazba daně z přidané hodnoty uplatní na plnění spočívající v dodání knih na fyzickém nosiči. I když je ke čtení elektronických knih zajisté nutný fyzický nosič, jako je počítač, takový nosič nicméně není součástí dodání elektronických knih. Mimoto, jak vyplývá z čl. 98 odst. 2 druhého pododstavce uvedené směrnice, unijní zákonodárce se rozhodl vyloučit možnost uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty u elektronicky poskytovaných služeb. Dodání elektronických knih přitom je takovou službou, protože nemůže být považováno za dodání zboží ve smyslu čl. 14 odst. 1 této směrnice, pokud nelze elektronické knihy kvalifikovat jako hmotný majetek. Stejně tak dodání elektronických knih odpovídá definici elektronicky poskytovaných služeb v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 282/2011. Nadto se na dodání elektronických knih nevztahuje ani bod 9 přílohy III směrnice 2006/112, který se týká poskytnutí služeb spisovateli, skladateli a výkonnými umělci a jejich autorské odměny.

Tento výklad nezpochybňuje zásada daňové neutrality, jelikož tato zásada neumožňuje rozšířit působnost snížené sazby daně z přidané hodnoty, pokud tak není jednoznačně stanoveno. Bod 6 přílohy III směrnice 2006/112 přitom není ustanovením, které jednoznačně rozšiřuje působnost snížené sazby daně z přidané hodnoty na dodání elektronických knih. Naopak, toto ustanovení se na takové dodání nevztahuje.

(viz body 35, 36, 40–43, 50, 51, 61, 71 a výrok)

2.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 56, 57)

3.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 66, 67)