Language of document : ECLI:EU:C:2015:143

Sag C-502/13

Europa-Kommissionen

mod

Storhertugdømmet Luxembourg

»Traktatbrud – afgifter – moms – anvendelse af en nedsat afgiftssats – levering af digitale bøger eller e-bøger«

Sammendrag – Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. marts 2015

1.        Harmonisering af afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser – anvendelse af en reduceret afgiftssats på levering af digitale bøger eller e-bøger – ikke tilladt

(Rådets forordning nr. 282/2011, art. 7, stk. 1; Rådets direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/88, art. 14, stk. 1, art. 96, 97, art. 98, stk. 2, andet afsnit, art. 99, 110 og 114 samt bilag III, nr. 6 og 9)

2.        Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til et direktiv – indsigelser – anfægtelse af et direktivs lovlighed – afvisning – grænser – nulliteter

(Art. 258 TEUF, 259 TEUF, 263 TEUF og 265 TEUF)

3.        Harmonisering af afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – medlemsstaternes mulighed for midlertidigt at anvende en reduceret sats – anvendelse af en reduceret sats på 3% på levering af digitale bøger eller e-bøger – ikke tilladt

(Rådets direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/88, art. 98, stk. 2, og art. 110)

1.        En medlemsstat tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til artikel 96-99, 110 og 114 i direktiv 2006/112 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved direktiv 2010/88, sammenholdt med bilag II og III til det pågældende direktiv og forordning nr. 282/2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112, hvis den anvender en sats for merværdiafgift på 3% på levering af digitale bøger eller e-bøger.

Det fremgår således af ordlyden i nr. 6 i bilag III til direktiv 2006/112, at den nedsatte merværdiafgiftssats finder anvendelse på en transaktion, som består i at levere en bog, som befinder sig på et fysisk medie. Selv om det ganske vist er korrekt, at e-bøger nødvendigvis kræver et fysisk medie, såsom en computer, for at kunne læses, er et sådan medie imidlertid ikke omfattet af leveringen af e-bøger. Som det i øvrigt fremgår af dette direktivs artikel 98, stk. 2, andet afsnit, valgte EU-lovgiver at udelukke enhver mulighed for at anvende en nedsat merværdiafgiftssats på elektronisk leverede tjenesteydelser. Levering af e-bøger udgør imidlertid en sådan tjenesteydelse, idet den ikke kan betragtes som en levering af varer i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 14, stk. 1, idet e-bøger ikke kan kvalificeres som et materielt gode. Levering af e-bøger svarer tilsvarende til definitionen på elektronisk leverede ydelser i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 282/2011. En sådan levering henhører i øvrigt heller ikke under nr. 9 i bilag III til direktiv 2006/112, som vedrører ydelser leveret af eller royalties til forfattere, komponister og udøvende kunstnere.

Princippet om afgiftsneutralitet kan ikke rejse tvivl ved denne fortolkning, idet dette princip således ikke tillader, at anvendelsesområdet for en nedsat merværdiafgiftssats udvides uden en klar bestemmelse herom. Nr. 6 i bilag III til direktiv 2006/112 er imidlertid ikke en bestemmelse, der på en utvetydig måde udvider anvendelsesområdet for de nedsatte merværdiafgiftssatser til levering af e-bøger. En sådan levering henhører tværtimod ikke under denne bestemmelse.

(jf. præmis 35, 36, 40-43, 50, 51, 61 og 71 samt domskonkl.)

2.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 56 og 57)

3.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 66 og 67)