Language of document : ECLI:EU:C:2015:143

Kohtuasi C‑502/13

Euroopa Komisjon

versus

Luksemburgi Suurhertsogiriik

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Maksustamine – Käibemaks – Vähendatud maksumäära kohaldamine – Digi- ja elektronraamatute tarnimine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 5. märts 2015

1.        Maksualaste õigusaktide ühtlustamine – Ühine käibemaksusüsteem – Liikmesriikide õigus kohaldada teatud kaupade ja teenuste tarnete suhtes vähendatud käibemaksumäära – Vähendatud käibemaksumäära kohaldamine digiraamatute (või elektronraamatute) tarnele – Lubamatus

(Nõukogu määrus nr 282/2011, artikli 7 lõige 1; nõukogu direktiiv 2006/112, muudetud direktiiviga 2010/88, artikli 14 lõige 1, artiklid 96, 97, artikli 98 lõike 2 teine lõik, artiklid 99, 110 ja 114 ning lisa III punktid 6 ja 9)

2.        Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Direktiivist tulenevate kohustuste rikkumine – Vastuväited – Direktiivi õiguspärasuse kahtluse alla seadmine – Vastuvõetamatus – Piirid – Õigustühine akt

(ELTL artiklid 258, 259, 263 ja 265)

3.        Maksualaste õigusaktide ühtlustamine – Ühine käibemaksusüsteem – Liikmesriikide õigus kohaldada üleminekuperioodil vähendatud maksumäära – Vähendatud 3‑protsendilise käibemaksumäära kohaldamine digiraamatute (või elektronraamatute) tarnele – Lubamatus

(Nõukogu direktiiv 2006/112, muudetud direktiiviga 2010/88, artikli 98 lõige 2 ja artikkel 110)

1.        Liikmesriik, kes kohaldab digiraamatutele (või elektronraamatutele) 3‑protsendilist käibemaksumäära, rikub kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2006/112, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (muudetud direktiiviga 2010/88) artiklitest 96–99, 110 ja 114 koosmõjus selle direktiivi II ja III lisaga ja määrusega nr 282/2011, millega sätestatakse direktiivi 2006/112 rakendusmeetmed.

Nimelt tuleneb direktiivi 2006/112 III lisa punktist 6, et vähendatud käibemaksumäära kohaldatakse tehingule, mis kujutab endast füüsilistel kandjatel olevate raamatute tarnet. Kuigi elektronraamatu lugemiseks peab tõepoolest olemas olema füüsiline kandja nagu arvuti, ei ole see kandja sellegipoolest osa elektronraamatu tarnest. Lisaks, nagu tuleneb selle direktiivi artikli 98 lõike 2 teisest lõigust, otsustas liidu seadusandja välistada võimaluse, et vähendatud käibemaksumäära kohaldataks elektrooniliselt osutatavatele teenustele. Elektronraamatute tarne aga on selline teenus, kuna seda ei saa pidada kaubatarneks direktiivi artikli 14 lõike 1 tähenduses, sest elektronraamatut ei saa käsitada materiaalse varana. Samuti vastab elektronraamatute tarnimine arvutivõrgu elektrooniliselt osutatavate teenuste mõistele määruse nr 282/2011 artikli 7 lõike 1 tähenduses. Lisaks ei käsitle niisugust tarnet ka direktiivi 2006/112 III lisa punkt 9, mis puudutab kirjanike, heliloojate ja esitajate teenuseid ning neile makstavaid autoritasusid.

Seda tõlgendust ei sea kahtluse alla neutraalse maksustamise põhimõte, kuna see ei võimalda laiendada vähendatud käibemaksumäära kohaldamisala, kui see ei ole ühemõtteliselt sätestatud. Ent käibemaksudirektiivi III lisa punkt 6 ei ole säte, mis ühemõtteliselt laiendab vähendatud käibemaksumäära elektronraamatute tarnetele. Vastupidi, niisugused tarned ei kuulu selle sätte kohaldamisalasse.

(vt punktid 35, 36, 40–43, 50, 51, 61, 71 ja resolutsioon)

2.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 56 ja 57)

3.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 66 ja 67)