Language of document : ECLI:EU:C:2015:143

C‑502/13. sz. ügy

Európai Bizottság

kontra

Luxemburgi Nagyhercegség

„Tagállami kötelezettségszegés – Adózás – Héa – Kedvezményes adómérték alkalmazása – Elektronikus vagy digitális könyvek értékesítése”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2015. március 5.

1.        Az adójogszabályok harmonizálása – Közös hozzáadottértékadó‑rendszer – A tagállamok azon lehetősége, hogy bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra kedvezményes adómértéket alkalmazzanak – A kedvezményes adómértéknek az elektronikus vagy digitális könyvek értékesítésére való alkalmazása – Megengedhetetlenség

(282/2011 tanácsi rendelet, 7. cikk, (1) bekezdés; a 2010/88 irányelvvel módosított 2006/112 tanácsi irányelv, 14. cikk, (1) bekezdés, 96., 97., 98. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, 99., 110. és 114. cikk, és III. melléklet, 6. és 9. pont)

2.        Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – Irányelvből eredő kötelezettségek megsértése – Védekezési jogalapok – Az irányelv jogszerűségének kétségbe vonása – Elfogadhatatlanság – Korlátok – Nem létező aktus

(EUMSZ 258. cikk, EUMSZ 259. cikk, EUMSZ 263. cikk és EUMSZ 265. cikk)

3.        Az adójogszabályok harmonizálása – Közös hozzáadottértékadó‑rendszer – A tagállamok azon lehetősége, hogy átmeneti jelleggel kedvezményes adómértéket alkalmazzanak – 3%‑os kedvezményes adómértéknek az elektronikus vagy digitális könyvek értékesítésére való alkalmazása – Megengedhetetlenség

(A 2010/88 irányelvvel módosított 2006/112 tanácsi irányelv, 98. cikk, (2) bekezdés, és 110. cikk)

1.        Az a tagállam, amely az elektronikus vagy digitális könyvek értékesítésére 3%‑os hozzáadottértékadó‑mértéket alkalmaz, nem teljesíti a 2010/88 irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó‑rendszerről szóló 2006/112 irányelv – ezen irányelv II. és III. mellékletével, valamint a 2006/112 irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011 rendelettel összefüggésben értelmezett – 96–99., 110. és 114. cikkében előírt kötelezettségeit.

A 2006/112 irányelv III. melléklete 6. pontjának szövegéből ugyanis az következik, hogy a kedvezményes hozzáadottértékadó‑mértéket azon ügyletekre kell alkalmazni, amelyek valamely fizikai adathordozón rögzített könyv értékesítésére irányulnak. Bár az elektronikus könyvek elolvasásához kétségkívül szükség van valamilyen fizikai adathordozóra, mint például egy számítógépre, az ilyen adathordozó azonban nem képezi az elektronikus könyv értékesítésének a részét. Ezenkívül, amint az említett irányelv 98. cikke (2) bekezdésének második albekezdéséből következik, a jogalkotó egyúttal arról is határozott, hogy az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra nézve kizárja a kedvezményes hozzáadottértékadó‑mérték alkalmazásának minden lehetőségét. Márpedig az elektronikus könyvek értékesítése ilyen szolgáltatást képez, amennyiben az ilyen értékesítés nem tekinthető az ezen irányelv 14. cikkének (1) bekezdése értelmében vett termékértékesítésnek, mivel az elektronikus könyv nem minősíthető birtokba vehető dolognak. Hasonlóképpen az elektronikus könyvek értékesítése megfelel az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások – 282/2011 rendelet 7. cikke (1) bekezdésében foglalt – meghatározásának. Másfelől az ilyen értékesítés nem tartozik a 2006/112 irányelv III. melléklete 9. pontjának hatálya alá sem, amely az írók, zeneszerzők és előadóművészek által nyújtott szolgáltatásokra, illetve a nekik járó szerzői jogdíjakra vonatkozik.

Ezt az értelmezést nem kérdőjelezi meg az adósemlegesség elve, mivel ez az elv – egyértelmű rendelkezés hiányában – nem teszi lehetővé valamely kedvezményes hozzáadottértékadó‑mérték hatályának kiterjesztését. Márpedig a 2006/112 irányelv III. mellékletének 6. pontja nem olyan rendelkezés, amely egyértelmű módon kiterjeszti a kedvezményes hozzáadottértékadó‑mérték hatályát az elektronikus könyvek értékesítésére. Épp ellenkezőleg, az ilyen értékesítés nem tartozik e rendelkezés hatálya alá.

(vö. 35., 36., 40–43., 50., 51., 61., 71. pont és a rendelkező rész)

2.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 56., 57. pont)

3.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 66., 67. pont)