Language of document : ECLI:EU:C:2015:143

Lieta C‑502/13

Eiropas Komisija

pret

Luksemburgas Lielhercogisti

Valsts pienākumu neizpilde – Nodokļi – PVN – Samazinātas likmes piemērošana – Digitālo vai elektronisko grāmatu piegāde

Kopsavilkums – Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 5. marta spriedums

1.        Nodokļu tiesību aktu saskaņošana – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Dalībvalstu izvēles iespēja piemērot samazinātu likmi konkrētām preču piegādēm un konkrētai pakalpojumu sniegšanai – Samazinātas likmes piemērošana digitālo vai elektronisko grāmatu piegādei – Nepieļaujamība

(Padomes Regulas Nr. 282/2011 7. panta 1. punkts; Padomes Direktīvas 2006/112, kas grozīta ar Direktīvu 2010/88, 14. panta 1. punkts, 96., 97. pants, 98. panta 2. punkta otrā daļa, 99., 110., 114. pants un III pielikuma 6. un 9. punkts)

2.        Prasība sakarā ar pienākumu neizpildi – No direktīvas izrietošu pienākumu neveikšana – Aizstāvības pamati – Direktīvas likumības apstrīdēšana – Nepieņemamība – Ierobežojumi – Neesošs akts

(LESD 258., 259., 263. un 265. pants)

3.        Nodokļu tiesību aktu saskaņošana – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Dalībvalstu tiesības pārejas posmā piemērot samazināto likmi – Samazinātas likmes 3 % apmēra piemērošana digitālo vai elektronisko grāmatu piegādei – Nepieļaujamība

(Padomes Direktīvas 2006/112, kas grozīta ar Direktīvu 2010/88, 98. panta 2. punkts un 110. pants)

1.        Dalībvalsts, kas piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 3 % apmērā digitālo vai elektronisko grāmatu piegādei, nav izpildījusi Direktīvas 2006/112 par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas grozīta ar Direktīvu 2010/88, 96. –99. pantā un 110. pantā, skatot tos kopsakarā ar minētās direktīvas II un III pielikumu, kā arī Īstenošanas regulu Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112, paredzētos pienākumus.

Faktiski no Direktīvas 2006/112 III pielikuma 6. punkta noteikumiem izriet, ka pievienotās vērtības nodokļa samazinātā likme ir piemērojama darījumiem, ko veido grāmatu fiziskā formātā piegāde. Lai arī elektroniskai grāmatai, lai to varētu lasīt, protams, ir nepieciešama tāda fiziska palīgierīce kā, piemēram dators, šāda fiziska palīgierīce tomēr neietilpst elektronisko grāmatu piegādē. Turklāt kā tas izriet no minētās direktīvas 98. panta 2. punkta otrās daļas, Savienības likumdevējs ir vēlējies izslēgt jebkādu iespēju piemērot pievienotas vērtības nodokļa samazināto likmi elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem. Tādēļ to nevar uzskatīt par preču piegādi šīs direktīvas 14. panta 1. punkta izpratnē, jo elektronisku grāmatu nevar uzskatīt par materiālu īpašumu. Tā pat arī elektronisko grāmatu piegāde atbilst Regulas Nr. 282/2011 7. panta 1. punktā ietvertajai elektroniski sniegtu pakalpojumu definīcijai. Turklāt šāda piegāde neietilpst arī Direktīvas 2006/112 III pielikuma 9. punkta, kas attiecas uz rakstnieku, komponistu un izpildītāju mākslinieku pakalpojumu vai tiem pienācīgās atlīdzības piegādi, piemērošanas jomā.

Šī interpretācija nevar tikt apšaubīta ar nodokļu neitralitātes principu, jo šis princips neļauj paplašināt pievienotās vērtības nodokļa samazinātas likmes piemērošanas jomu, ja nav nepārprotamas tiesību normas. Direktīvas 2006/112 III pielikuma 6. punkts nav tiesību norma, kurā nepārprotami būtu paplašināta pievienotās vērtības nodokļa samazinātas likmes piemērošanas joma, attiecinot to uz elektroniskajām grāmatām. Gluži pretēji šī piegāde neietilpst šīs tiesību normas piemērošanas jomā.

(sal. ar 35., 36., 40.–43., 50., 51., 61. un 71. punktu un rezolutīvo daļu)

2.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 56. un 57. punktu)

3.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 66. un 67. punktu)