Language of document : ECLI:EU:C:2015:143

Zaak C‑502/13

Europese Commissie

tegen

Groothertogdom Luxemburg

„Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Toepassing van een verlaagd tarief – Levering van digitale of elektronische boeken”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 5 maart 2015

1.        Harmonisatie van de belastingwetgeving – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Mogelijkheid voor de lidstaten om een verlaagd tarief toe te passen op bepaalde leveringen van goederen en dienstverrichtingen – Toepassing van een verlaagd tarief op de levering van digitale of elektronische boeken – Ontoelaatbaarheid

(Verordening nr. 282/2011 van de Raad, art. 7, lid 1; richtlijn 2006/112 van de Raad, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/88, art. 14, lid 1, 96, 97, 98, lid 2, tweede alinea, 99, 110 en 114 en bijlage III, punten 6 en 9)

2.        Beroep wegens niet-nakoming – Niet-nakoming van uit een richtlijn voortvloeiende verplichtingen – Verweermiddelen – Betwisting van de rechtmatigheid van de richtlijn – Niet-ontvankelijkheid – Grenzen – Niet-bestaande handeling

(Art. 258 VWEU, 259 VWEU, 263 VWEU en 265 VWEU)

3.        Harmonisatie van de belastingwetgeving – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Mogelijkheid voor lidstaten om bij wijze van overgangsmaatregel een verlaagd tarief toe te passen – Toepassing van een verlaagd tarief van 3 % op de levering van digitale of elektronische boeken – Ontoelaatbaarheid

(Richtlijn 2006/112 van de Raad, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/88, art. 98, lid 2, en 110)

1.        Door een verlaagd tarief van belasting over de toegevoegde waarde van 3 % toe te passen op de levering van digitale of elektronische boeken komt een lidstaat de verplichtingen niet na die op hem rusten krachtens de artikelen 96 tot en met 99, 110 en 114 van richtlijn 2006/112 betreffende het algemene stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/88, gelezen in samenhang met de bijlagen II en III bij deze richtlijn en met verordening nr. 282/2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van richtlijn 2006/112.

Uit de bewoordingen van punt 6 van bijlage III bij richtlijn 2006/112 blijkt immers dat het verlaagde tarief van belasting over de toegevoegde waarde van toepassing is op de handeling bestaande in de levering van een boek op een fysieke drager. Hoewel een elektronisch boek slechts kan worden gelezen met behulp van een fysieke drager, zoals een computer, is deze drager niet begrepen in de levering van elektronische boeken. Bovendien had de Uniewetgever, zoals blijkt uit artikel 98, lid 2, tweede alinea, van deze richtlijn, de bedoeling om de mogelijkheid uit te sluiten om een verlaagd tarief van belasting over de toegevoegde waarde toe te passen op langs elektronische weg verrichte diensten. De levering van elektronische boeken vormt een dergelijke dienst, aangezien zij niet kan worden aangemerkt als een levering van goederen in de zin van artikel 14, lid 1, van deze richtlijn doordat een elektronisch boek niet als een lichamelijke zaak kan worden aangemerkt.. Daarenboven beantwoordt de levering van elektronische boeken aan de definitie van het in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 282/2011 omschreven begrip langs elektronische weg verrichte dienst. Een dergelijke levering valt voorts evenmin onder punt 9 van bijlage III bij richtlijn 2006/112, dat ziet op diensten door en auteursrechten voor schrijvers, componisten en uitvoerende kunstenaars.

Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door het beginsel van fiscale neutraliteit, aangezien de werkingssfeer van een verlaagd tarief van belasting over de toegevoegde waarde, bij gebreke van een duidelijke bepaling, niet op grond van dit beginsel kan worden uitgebreid. Punt 6 van bijlage III bij richtlijn 2006/112 vormt geen bepaling die de werkingssfeer van de verlaagde tarieven van belasting over de toegevoegde waarde ondubbelzinnig uitbreidt tot de levering van elektronische boeken. Integendeel, een dergelijke levering valt niet onder die bepaling.

(cf. punten 35, 36, 40‑43, 50, 51, 61, 71 en dictum)

2.        Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 56, 57)

3.        Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 66, 67)