Language of document : ECLI:EU:C:2015:143

Vec C‑502/13

Európska komisia

proti

Luxemburskému veľkovojvodstvu

„Nesplnenie povinnosti členským štátom – Dane – DPH – Uplatnenie zníženej sadzby – Dodanie digitálnych a elektronických kníh“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. marca 2015

1.        Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Možnosť členských štátov uplatniť zníženú sadzbu na určité dodávky tovaru a poskytovanie služieb – Uplatnenie zníženej sadzby na dodanie digitálnych a elektronických kníh – Neprípustnosť

(Nariadenie Rady č. 282/2011, článok 7 ods. 1; smernica Rady 2006/112, zmenená a doplnená smernicou 2010/88, článok 14 ods. 1, články 96 a 97, článok 98 ods. 2 druhý pododsek, články 99, 110 a 114 a príloha III body 6 a 9)

2.        Žaloba o nesplnenie povinnosti – Nesplnenie povinností vyplývajúcich zo smernice – Prostriedky na obranu – Spochybnenie zákonnosti smernice – Neprípustnosť – Obmedzenia – Ničotný právny akt

(Články 258 ZFEÚ, 259 ZFEÚ, 263 ZFEÚ a 265 ZFEÚ)

3.        Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Možnosť členských štátov dočasne uplatniť zníženú sadzbu – Uplatnenie zníženej 3 % sadzby na dodanie digitálnych a elektronických kníh – Neprípustnosť

(Smernica Rady 2006/112, zmenená a doplnená smernicou 2010/138, článok 98 ods. 2 a článok 110)

1.        Členský štát si tým, že na dodanie digitálnych alebo elektronických kníh uplatnil 3 % sadzbu dane z pridanej hodnoty, nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článkov 96 až 99, 110 a 114 smernice 2006/112 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou 2010/88, v spojení s prílohami II a III uvedenej smernice a nariadením č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112.

Z pojmov bodu 6 prílohy III smernice 2006/112 totiž vyplýva, že znížená sadzba dane z pridanej hodnoty je uplatniteľná na plnenie pozostávajúce z dodania knihy nachádzajúcej sa na fyzickom nosiči. Hoci je pravda, že elektronické knihy si na účel svojho prečítania vyžadujú fyzický nosič ako počítač, takýto nosič však nie je zaradený do dodania elektronických kníh. Okrem toho, ako vyplýva z článku 98 ods. 2 druhého pododseku uvedenej smernice, normotvorca Únie sa rozhodol vylúčiť možnosť uplatnenia zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na elektronicky poskytované služby. Dodanie elektronických kníh však takúto službu predstavuje, keďže nemôže byť považované za dodanie tovaru v zmysle článku 14 ods. 1 tejto smernice vzhľadom na skutočnosť, že elektronické knihy nemožno označiť za hmotný majetok. Rovnako dodanie elektronických kníh zodpovedá definícii elektronicky poskytovaných služieb v zmysle článku 7 ods. 1 nariadenia č. 282/2011. Navyše takéto dodanie nespadá ani pod bod 9 prílohy III smernice 2006/112, ktorý sa týka dodaní služieb poskytnutých spisovateľmi, skladateľmi a výkonnými umelcami a ich autorských poplatkov.

Tento výklad nemôže spochybniť ani zásada daňovej neutrality, keďže neumožňuje rozšíriť pôsobnosť zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty, ak to nie je jednoznačne stanovené. Bod 6 prílohy III smernice 2006/112 však nie je ustanovením, ktoré by jednoznačne rozširovalo pôsobnosť zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na dodanie elektronických kníh. Naopak, takéto dodanie nespadá do tohto ustanovenia.

(pozri body 35, 36, 40 – 43, 50, 51, 61, 71 a výrok)

2.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 56, 57)

3.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 66, 67)