Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 14 юли 2015 г. — Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

(Дело C-367/15)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ w Oławie

Друга страна в производството: Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

Преюдициални въпроси

Може ли член 13 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост1 да се тълкува в смисъл, че носителят на имуществени авторски права, които са нарушени, може да иска обезщетение за причинените му вреди въз основа на установените общи правила, или без да е необходимо да се доказва вредата и причинно-следствената връзка между действията, с които е нарушено авторското право, и претърпяната вреда, да иска заплащане на парична сума, равняваща се на двойния размер, или в случай на виновно нарушение на авторското право — на тройния размер на съответното възнаграждение, при положение че съгласно член 13 от Директива 2004/48 съдът се произнася по размера на обезщетението, като взема предвид посочените в член 13, параграф 1, буква а) обстоятелства, и само като алтернатива може, когато е уместно, да определи фиксирано обезщетение въз основа на елементите, посочени в член 13, параграф 1, буква б) от директивата? Възможно ли е с оглед на член 13 от директивата да се присъжда, по искане на съответната страна, фиксирано обезщетение с предварително определен размер, а именно двойният или тройният размер на съответното възнаграждение, предвид факта че в съображение 26 от директивата се уточнява, че целта ѝ не е да се въвежда наказателно обезщетение?

____________

1 ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56.