Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 14. jūlijā iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie/Stowarzyszeniu Filmowców Polskich w Warszawie

(lieta C-367/15)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītājs: Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie

Atbildētājs: Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 1 13. pantu var interpretēt tā, ka autora mantisko tiesību, kas tikušas pārkāptas, īpašnieks var prasīt tam radīto zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz vispārīgiem principiem šajā jomā, vai arī, neesot vajadzībai pierādīt kaitējumu un cēloņsakarību starp faktu, kas bijis pamatā autortiesību pārkāpumam, un ciesto kaitējumu, prasīt summas atmaksu, kura vienāda ar divkāršu vai, vainojama autortiesību pārkāpuma gadījumā – trīskāršu atbilstošas atlīdzības apmēru, lai gan Direktīvas 2004/48 13. pantā ir paredzēts, ka tiesa lemj par zaudējumu atlīdzību, ņemot vērā 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos aspektus, un vienīgi kā alternatīvu tā var piemērotos gadījumos noteikt fiksētu zaudējumu atlīdzības apmēru, pamatojoties uz elementiem, kuri minēti direktīvas 13. panta 1. punkta b) apakšpunktā? Vai saskaņā ar direktīvas 13. pantu ir iespējams pēc attiecīgās puses pieprasījuma piešķirt fiksētu zaudējumu atlīdzību, kuras apmērs būtu noteikts iepriekš un kura veidotu divkāršu vai trīskāršu atbilstošo atlīdzību, zinot, ka direktīvas preambulas 26. apsvērumā precizēts, ka direktīvas mērķis nav noteikt sodošas zaudējumu atlīdzības?

____________

1     OV 2004, L 157, 45. lpp.