Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 14 juli 2015 – Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

(Zaak C-367/15)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Sąd Najwyższy

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie

Verwerende partij: Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

Prejudiciële vragen

Kan artikel 13 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aldus worden uitgelegd dat de houder van patrimoniale auteursrechten waarop inbreuk is gemaakt, vergoeding kan eisen van de door hem geleden schade op grond van de algemene beginselen, of, zonder dat de schade en het causale verband tussen het inbreukmakende feit en de geleden schade hoeven te worden aangetoond, de betaling kan vorderen van een bedrag dat overeenk