Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 14 iulie 2015 – Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

(Cauza C-367/15)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy

Părțile din procedura principală

Recurentă: Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie

Intimată: Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

Întrebările preliminare

Articolul 13 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală […]1 poate fi interpretat în sensul că titularul drepturilor patrimoniale de autor cărora li s-a adus atingere are posibilitatea să solicite repararea prejudiciului care i-a fost cauzat pe baza principiilor generale în materie sau, fără a fi necesar să se demonstreze prejudiciul și legătura de cauzalitate dintre fapta aflată la originea atingerii aduse dreptului de autor și prejudiciul suferit, să solicite plata unei sume corespunzătoare valorii duble ori, în cazul unei atingeri aduse în mod culpabil dreptului de autor, valorii triple a remunerației adecvate, în condițiile în care articolul 13 din Directiva 2004/48 prevede că instanța stabilește daunele-interese luând în considerare aspectele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) și, numai cu titlu alternativ, aceasta poate hotărî, dacă este cazul, să stabilească o valoare forfetară pentru daunele-interese pe baza elementelor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (b) din directivă?Este posibil, în temeiul articolului 13 din directivă, să se acorde, la cererea părții interesate, daune-interese forfetare al căror cuantum este stabilit în prealabil și constituie dublul sau triplul remunerației adecvate, având în vedere că considerentul (26) din preambul precizează că scopul directivei nu este acela de a introduce daune-interese punitive?

____________

1 JO L 2004 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56.