Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 14 juli 2015 – ”Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie mot Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

(Mål C-367/15)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy (Polen)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stowarzyszenie ”Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie

Övrig part i målet: Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

Tolkningsfrågor

Ska artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 45) tolkas så, att en rättighetshavare, vars ekonomiska upphovsrätt har utsatts för intrång, kan begära ersättning för den skada som lidits i form av ett allmänt skadestånd eller – utan att det är nödvändigt att bevisa vare sig en skada eller ett orsakssamband mellan den omständighet som ligger till grund för intrånget och den skada som lidits – begä