Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 25. ledna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Najwyższy - Polsko) – Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ v. Stowarzyszenie Filmowców Polskich

(Věc C-367/15)1

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2004/48/ES – Článek 13 – Duševní a průmyslové vlastnictví – Porušení – Výpočet náhrady škody – Vnitrostátní právní úprava členského státu – Dvojnásobek částky obvykle placených poplatků“

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“

Odpůrce: Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Výrok

Článek 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je úprava dotčená v původním řízení, podle níž může poškozený nositel autorských práv požadovat od osoby, která tato práva porušila, buď náhradu škody, kterou utrpěl, s přihlédnutím ke všem relevantním aspektům daného případu, anebo platbu dvojnásobku příslušné odměny, která by mu musela být zaplacena v případě udělení oprávnění k užívání dotyčného díla, aniž by tento nositel musel prokazovat skutečnou škodu.

____________

1 Úř. věst. C 7, 11.1.2016.