Language of document :

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 25 januari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy - Polen) – Stowarzyszenie ”Oławska Telewizja Kablowa” mot Stowarzyszenie Filmowców Polskich

(C-367/15)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2004/48/EG – Artikel 13 – Immateriell och industriell äganderätt – Intrång – Beräkning av skadestånd – Lagstiftning i en medlemsstat – Skadestånd motsvarande två gånger det belopp som skulle ha betalats i ersättning)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stowarzyszenie ”Oławska Telewizja Kablowa”

Motpart: Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Domslut

Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den aktuella lagstiftningen, enligt vilken en rättighetshavare, vars upphovsrätt har utsatts för intrång, kan begära att intrångsgöraren antingen ska betala ersättning för den skada som lidits med beaktande av alla relevanta omständigheter i det aktuella fallet, eller, utan att rättighetshavaren behöver styrka den faktiska skadan, betalning av ett belopp motsvarande två gånger det skäliga vederlaget som hade utgått vid tillstånd att använda det berörda verket.

____________

(1 ) EUT C 7, 11.01.2016