Language of document :

Sag anlagt den 10. juli 2017 – Europa-Kommissionen mod Republikken Kroatien

(Sag C-415/17)

Processprog: kroatisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved H. Støvlbæk, M. Mataija og G. von Rintelen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Kroatien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Kroatien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EUT 2014, L 158, s. 196), idet den ikke, pr. 17. juni 2016, har vedtaget de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet eller idet den under alle omstændigheder ikke har meddelt disse bestemmelser til Kommissionen.

Republikken Kroatien tilpligtes i henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF at betale en tvangsbøde på 9 275,20 EUR pr. dag at regne fra datoen for afsigelsen af den dom, hvori det fastslås, at forpligtelsen til at meddele gennemførelsesforanstaltningerne til det førnævnte direktiv er tilsidesat.

Republikken Kroatien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Republikken Kroatien har ikke overholdt sin forpligtelse til at meddele gennemførelsesforanstaltningerne til direktiv 2014/56/EU inden for den frist, der er fastsat i direktivets artikel 2.

____________