Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 10. jūlijā – Eiropas Komisija/Horvātijas Republika

(lieta C-415/17)

Tiesvedības valoda – horvātu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – H. Støvlbæk, M. Mataija un G. von Rintelen)

Atbildētāja: Horvātijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Horvātijas Republika – līdz 2016. gada 17. jūnijam nepieņēmusi un nepublicējusi vai arī katrā ziņā Komisijai nedarījusi zināmus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvas 2014/56/ES, ar kuru groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (OV 2014, L 158, 196. lpp.), prasības – nav izpildījusi šīs direktīvas 2. pantā noteiktos pienākumus;

pamatojoties uz LESD 260. panta 3. punktu, piespriest Horvātijas Republikai maksāt kavējuma naudu 9275,20 euro dienā, skaitot no dienas, kad pasludināts spriedums, kurā konstatēts, ka nav izpildīts pienākums darīt zināmus Direktīvas 2014/56/ES transponēšanai veiktos pasākumus;

piespriest Horvātijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Horvātijas Republika nav izpildījusi pienākumu Direktīvas 2014/56/ES 2. pantā noteiktajā termiņā darīt zināmus minētās direktīvas transponēšanas pasākumus.

____________