Language of document :

Acțiune introdusă la 10 iulie 2017 – Comisia Europeană/Republica Croația

(Cauza C-415/17)

Limba de procedură: croata

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: H. Støvlbæk, agent, M. Mataija, agent, G. von Rintelen, agent)

Pârâtă: Republica Croația

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea, la 17 iunie 2016, a dispozițiilor necesare pentru a se conforma Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate (JO 2014, L 158, p. 196) sau, în orice caz, prin lipsa notificării acestor dispoziții către Comisie, Republica Croația nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 din directiva menționată;

obligarea Republicii Croația, în temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE, la plata unei penalități cu titlu cominatoriu în valoare de 9275,20 euro pe zi de la data pronunțării hotărârii de constatare a neîndeplinirii obligației de a comunica măsurile de transpunere a directivei menționate;

obligarea Republicii Croația la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Republica Croația nu și-a îndeplinit obligația de a comunica măsurile de transpunere a Directivei 2014/56/UE în termenul prevăzut la articolul 2 din acesta.

____________