Language of document :

Žaloba podaná 10. júla 2017 – Európska komisia/Chorvátska republika

(vec C-415/17)

Jazyk konania: chorvátčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: H. Støvlbæk, M. Mataija, a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Chorvátska republika

Návrhy žalobkyne

Európska komisia navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Chorvátska republika si tým, že v termíne do 17. júna 2016 neprijala všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ zo 16. apríla 2014 , ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (Ú. v. EÚ L 158, 2014, s. 196), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 2 tejto smernice,

uložil Chorvátskej republike v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ penále vo výške 9 275,20 eura za každý deň omeškania odo dňa vyhlásenia rozsudku, ktorým sa konštatuje nesplnenie povinnosti oznámiť opatrenia na prebratie smernice 2014/56/EÚ.

zaviazal Chorvátsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Chorvátska republika nesplnila povinnosť oznámiť opatrenia na prebratie smernice 2014/56/EÚ v lehote stanovenej v článku 2 uvedenej smernice.

____________