Language of document :

Жалба, подадена на 15 юли 2017 г. от Meta Group Srl срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 4 май 2017 г. по дело T-744/14, Meta Group/Комисия

(Дело C-428/17 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Meta Group Srl (представител: A. Formica, avvocato)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да отмени и/или да измени решение от 4 март 2017 г. Meta Group/Комисия, T-744/14 поради допуснати грешки при прилагане на правото и тъй като е необосновано;

в резултат на това да установи неизпълнение от Комисията на финансовите ѝ задължения, произтичащи от договори за отпускане на безвъзмездна помощ FP5-6 и CIP на обща стойност 566 377,63 евро, като дължими и неизплатени безвъзмездни помощи, както и да обяви незаконосъобразния характер на извършените от Комисията прихващания с вземанията, посочени от жалбоподателя;

в резултат на това да осъди Комисията да заплати на жалбоподателя посочената сума от 566 377,63 евро, заедно с лихвата за забава и валутната ревалоризация,;

както и да осъди Комисията да заплати обезщетение за вредите, причинени на жалбоподателя, на обща стойност от 815 000 евро или по-голяма сума, която Съдът евентуално ще определи след настоящото производство, освен допълнителните вреди, причинени от незаконосъобразността на горепосочените прихващания.

Основания и основни доводи

I. Неправилно и/или погрешно прилагане на членове 1134 и 1135 от белгийския граждански кодекс относно задължението за добросъвестно изпълнение на договорите. Неправилно и/или погрешно прилагане на членове 1156, 1157 и 1161 от белгийския граждански кодекс относно тълкуването на договорите. Неправилно и/или погрешно прилагане на принципите на правото на Съюза относно обвързващото действие на договорите, относно добросъвестното изпълнение, относно тълкуването на договорите и относно правната сигурност.

Като отхвърля третото основание, изтъкнато в подкрепа на иска, обжалваното съдебно решение нарушава нормите на белгийския граждански кодекс и на правото на Съюза относно обвързващото действие на договорите, тъй като не признава обвързващото действие между страните на клаузата на страница 47 от допълнителното споразумение към договора Ecolink+ и тъй като не приема, че позоваването на приложената към договора методология не е използване на методологията, предложена от META и предоставена на 21 декември 2009 г.

II. Неправилно и/или погрешно прилагане на членове II.20 от насоки FP6. Неправилно и/или погрешно прилагане на член 17, отнасящ се до общностни програми. Неправилно и/или погрешно прилагане на членове 1134, 1135, 1156, 1157 и 1161 от белгийския граждански кодекс. Нарушение на принципа за недопускане на противоречие.

Като отхвърля четвъртото и петото основания, изтъкнати в подкрепа на иска, обжалваното съдебно решение нарушава принципа на недопускане на противоречие, критериите от насоки FP6 и нормите на белгийския граждански кодекс относно добросъвестното изпълнение на договорите, по-специално като не признава обвързващото действие на клаузите от насоки FP6, които предвиждат стриктно и точно прилагане към фактите в основата на спора, по-конкретно що се отнася до разходите за вътрешни консултанти.

III. Нарушение на принципите на процесуалното право на Съюза относно правото на защита и на стриктно спазване на принципа на състезателност. Нарушение на член 64 от Процедурния правилник. Липса на каквито и да било мотиви по основен за спора въпрос.

Като отхвърля първите две основания, изтъкнати в подкрепа на иска, обжалваното съдебно решение нарушава принципите на правото на Съюза относно стриктното спазване на принципа на състезателност и правото на защита, както и член 64 от Процедурния правилник, при това без да разгледа правните доводи на ищеца в неговото становище по документа, наречен „Приложение E.4”, представен от Комисията едва в съдебното заседание, в който без забележки са приети твърденията на насрещната страна и без да са достатъчно мотиви за констатациите.

IV. Неправилно и/или погрешно прилагане на Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes и на клаузите на Седма рамкова програма. Явна грешка в преценката на обстоятелство, което е от решаващо значение за фактите в основата на спора.

Като отхвърля първите две основания, повдигнати в подкрепа на иска, обжалваното съдебно решение освен това нарушава финансовите насоки на Шестата рамкова програма и изопачава фактите в основата на спора, като изчислява неправилно и подвеждащо броя на часовете, посветени на договор, свързан с проекта Bridge, а именно относно хипотезата, че доставчикът -свързано лице, е извършвал всеки ден от всеки месец в продължение на осем часа непрекъснато дейности, свързани с този договор.

V. Неправилно и/или погрешно прилагане на членове 1134, 1135, 1156, 1157 и 1161 от белгийския граждански кодекс. Нарушение на принципа на правото на Съюза за оправданите правни очаквания, тъй като той се прилага и за частноправни договорни отношения, чийто предмет е от обхвата на публичното право.

Като отхвърля шестото повдигнато в подкрепа на иска основание, обжалваното съдебно решение нарушава нормите на гражданското право относно обвързващата сила на договорите, както и принципа на добросъвестно изпълнение на договорите, тъй като не признава, че деянията на Комисията, чиято кулминация е подписването на допълнителното споразумение, довели до възникване на оправдани прави очаквания у ищеца, че предложената от него методология ще бъде приета.

____________