Language of document :

Appel iværksat den 15. juli 2017 af Meta Group Srl til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 4. maj 2017 i sag T-744/14, Meta Group mod Kommissionen

(Sag C-428/17 P)

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: Meta Group Srl (ved avvocato A. Formica)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dommen afsagt den 4. maj 2017 i sag T-744/14, Meta Group mod Kommissionen, ophæves og/eller ændres, idet den er retligt urigtig eller ubegrundet.

Det fastslås derfor, at Kommissionen har tilsidesat sine økonomiske forpligtelser i henhold til tilskudsaftale FP5-6 og CIP for i alt 566 377,63 EUR i form af skyldige, ikke-udbetalte tilskud, og det fastslås, at de foretagne kompensationer vedrørende appellantens fordringer er ulovlige.

Følgelig tilpligtes Kommissionen at betale appellanten det ovennævnte beløb på 566 377,63EUR med morarenter og reevaluering.

Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for det tab, som appellanten er påført, svarende til i alt 815 000,00 EUR eller til et større beløb, som Domstolen måtte fastsætte ved dommen i denne sag, samt erstatning for det tab, der følger af de ovennævnte kompensationers ulovlighed.

Anbringender og væsentligste argumenter

I. Ulovlig og/eller urigtig anvendelse af artikel 1134 og 1135 i den civile belgiske lovbog hvad angår aftalernes bindende karakter og deres gennemførelse i god tro. Ulovlig og/eller urigtig anvendelse af artikel 1156, 1157 og 1161 i den civile belgiske lovbog hvad angår fortolkningen af aftalerne. Ulovlig og/eller urigtig anvendelse af de EU-retlige principper vedrørende aftalers bindende virkninger, god tro ved gennemførelsen og fortolkningen af aftalerne samt retssikkerheden.

Den appellerede dom er ved at forkaste det tredje anbringende i strid med reglerne i den civile belgiske lovbog og med EU-retten hvad angår aftalers bindende karakter, for så vidt som vilkåret på s. 47 i tillægget til Ecolink+-aftalen ikke er givet den obligatoriske virkning mellem parterne, og for så vidt som det i dommen fastslås, at den heri indeholdte henvisning til metoden knyttet til aftalen ikke vedrørte den af META fastsatte metode, som blev fremsendt til Kommissionen den 21. december 2009.

II. Ulovlig og/eller urigtig anvendelse af artikel II.20 i vejledning FP6. Ulovlig og/eller urigtig anvendelse af artikel 179 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende fællesskabsprogrammerne. Ulovlig og/eller urigtig anvendelse af artikel 1134, 1135, 1156, 1157 og 1161 i den civile belgiske lovbog. Tilsidesættelse af princippet om ikke-kontradiktion.

Ved at forkaste det fjerde og femte anbringende har den appellerede dom tilsidesat princippet om ikke-kontradiktion, kriterierne i vejledning FP6 og reglerne i den civile belgiske lovbog vedrørende god tro ved gennemførelsen af aftaler, for så vidt som Retten, selv om bestemmelserne i vejledningen FP6 kvalificeres som ikke-bindende, har fastslået, at de fandt, at der blev foretaget en snæver og ufravigelig anvendelse af disse i den sag, der var forelagt Retten, navnlig hvad angår udgifterne til interne konsulenter.

III. Tilsidesættelse af principperne i europæisk procesret vedrørende retten til forsvar og fuldstændig kontradiktion. Tilsidesættelse af procesreglementets artikel 64. Fuldstændig mangel på begrundelse hvad angår de væsentlige dele af tvisten.

Den appellerede dom har ved at forkaste de to første anbringender tilsidesat de europæiske principper om fuldstændig kontradiktion og retten til forsvar samt procesreglementets artikel 64, idet der ikke er foretaget en vurdering af appellantens retlige argumenter fremsat i bemærkningerne til dokumentet »Bilag E.4«, som Kommissionen indgav til Retten under den mundtlige forhandling, hvorved Retten ukritisk godtog det af modparten fremførte og foretog en utilstrækkelig begrundelse af sin afgørelse.

IV. Ulovlig og/eller urigtig anvendelse af Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes og af bestemmelserne i det syvende rammeprogram. Åbenbar fejl i forståelsen af et afgørende forhold i den sag, der lå til grund for dommen.

Den appellerede dom har ved at forkaste de to første anbringender endvidere tilsidesat den finansielle vejledning for det sjette program og har fordrejet de faktiske forhold, der er fremlagt for Retten, idet den beregnede den samlede ydelse i Bridge-aftalen urigtigt eller vildledende, dvs. på grundlag af det heri anførte, for hvilket arbejdets tjenesteydende part havde arbejdet otte timer i træk hver dag hele måneden alene på aktiviteter, der vedrørte den ovennævnte aftale.

V. Ulovlig og/eller urigtig anvendelse af artikel 1134, 1135, 1156, 1157 og 1161 i den civile belgiske lovbog. Tilsidesættelse af det EU-retlige princip om den berettigede forventning, eftersom dette princip også gælder for en privat part, der deltager i et kontraktforhold med en offentlig myndighed.

Ved at forkaste det sjette anbringende har den appellerede dom tilsidesat de civilretlige regler vedrørende aftalers bindende karakter og princippet om god tro ved gennemførelsen af aftaler, for så vidt som det ikke fastslås, at Kommissionens adfærd, som kulminerede med vedtagelsen af tillægget, medførte, at der opstod en berettiget forventning for appellanten, da denne accepterede den af Kommissionen foreslåede metode.

____________