Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-744/14. sz., Meta Group kontra Bizottság ügyben 2017. május 4-én hozott ítélete ellen a Meta Group Srl által 2017. július 15-én benyújtott fellebbezés

(C-428/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Meta Group Srl (képviselő: A. Formica ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

helyezze hatályon kívül és/vagy változtassa meg a T-744/14. sz., Meta Group kontra Bizottság ügyben hozott ítéletet, amennyiben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot és amennyiben az ítélet megalapozatlan;

következésképpen állapítsa meg, hogy a Bizottság – a fellebbezőnek járó ki nem fizetett – 566 377,63 euró összegben nem tett eleget az FP5–6. és a CIP támogatási szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségeinek, valamint állapítsa meg a fellebbező követeléseivel kapcsolatban teljesített ellentételezések jogellenes jellegét;

ebből fakadóan kötelezze a Bizottságot, hogy a fellebbező számára fizesse meg, késedelmi kamattal és az inflációval növelve, az említett 566 377,63 euró összeget;

valamint kötelezze a Bizottságot, hogy 815 000,00 euró összegben, illetve – a fent említett ellentételezések jogellenességéből eredő további károkon túlmenően – a jelen eljárás lezárását követően a Bíróság által esetlegesen meghatározott magasabb mértékben térítse meg a fellebbezőnek okozott károkat.

Jogalapok és fontosabb érvek

I. A belga polgári törvénykönyv szerződések kötelező erejének és jóhiszemű teljesítésének kötelezettségére vonatkozó 1134. és 1135. cikkének nem megfelelő és/vagy téves alkalmazása. A belga polgári törvénykönyv szerződések értelmezésére vonatkozó 1156., 1157. és 1161. cikkének nem megfelelő és/vagy téves alkalmazása. A szerződések kötelező erejére, jóhiszemű teljesítésére és értelmezésére, valamint a jogbiztonságra vonatkozó uniós jogi elvek nem megfelelő és/vagy téves alkalmazása.

A megtámadott ítélet – azzal, hogy elutasította a harmadik kereseti jogalapot – megsértette a belga polgári törvénykönyvnek és az uniós jognak a szerződések kötelező erejére vonatkozó szabályait, amennyiben nem ismerte el az Ecolink+ szerződés függelékének 47. oldalán szereplő záradék felekre nézve kötelező erejét, és amennyiben nem ismerte el, hogy az abban szereplő, a szerződéshez csatolt módszertanra való hivatkozás nem képez a META által javasolt és a Bizottság részére 2009. december 21-én megküldött módszertanra való hivatkozást.

II. Az FP6-ra vonatkozó útmutató II.20. cikkének nem megfelelő és/vagy téves alkalmazása. A közösségi programok tekintetében az EU működéséről szóló szerződés 179. cikkének nem megfelelő és/vagy téves alkalmazása. A belga polgári törvénykönyv 1134., 1135., 1156., 1157. és 1161. cikkének nem megfelelő és/vagy téves alkalmazása. A ellentmondásosság hiánya elvének megsértése.

A megtámadott ítélet – azzal, hogy elutasította a negyedik és az ötödik kereseti jogalapot – megsértette az ellentmondásosság hiányának elvét, az FP6-ra vonatkozó útmutatóban szereplő kritériumokat, valamint a belga polgári törvénykönyvnek a szerződések jóhiszemű teljesítésére vonatkozó szabályait, amennyiben noha nem ismerte el FP6-ra vonatkozó útmutatóban szereplő rendelkezések kötelező erejét, azokat mereven és szigorúan alkalmazta a jogvita alapjául szolgáló tényállásra, különösen a belső tanácsadókkal kapcsolatos költségekre.

III. A védelemhez való jog és a kontradiktórius eljárás teljes mértékű tiszteletben tartása területén az uniós eljárási jogi elvek megsértése. Az eljárási szabályzat 64. cikkének megsértése. A jogvita egyik alapvető kérdése tekintetében az indokolás teljes hiánya.

A megtámadott ítélet – azzal, hogy elutasította az első két kereseti jogalapot – megsértette a kontradiktórius eljárás teljes mértékű tiszteletben tartására és a védelemhez való jogra vonatkozó uniós elvet, valamint az eljárási szabályzat 64. cikkét, amennyiben nem értékelte a Bizottság által csak a tárgyalás során előterjesztett, „E.4 melléklet” címet viselő dokumentummal kapcsolatos észrevételek keretében a fellebbező által kifejtett jogi érveket, és mindenféle kritika nélkül elfogadta az ellenérdekű fél állításait, valamint nem indokolta megfelelően határozatát.

IV. A Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes és a hetedik keretprogram rendelkezéseinek nem megfelelő és/vagy téves alkalmazása. A jogvita alapjául szolgáló tényállás egyik meghatározó elemének értékelésével kapcsolatos nyilvánvaló hiba.

A megtámadott ítélet – azzal, hogy elutasította az első két kereseti jogalapot – megsértette a hatodik programra vonatkozó pénzügyi iránymutatást és elferdítette a jogvita alapjául szolgáló tényállást, téves és megtévesztő módon, azaz azon feltevés alapján számította ki a Bridge szerződéssel összefüggésben teljesített órák számát, hogy a szolgáltató társaság kizárólag az említett szerződésre irányuló tevékenységekkel összefüggésben a hónap minden napján folyamatosan nyolc órán keresztül dolgozott.

V. A belga polgári törvénykönyv 1134., 1135., 1156., 1157. és 1161. cikkének nem megfelelő és/vagy téves alkalmazása. A bizalomvédelem uniós jogi elvének megsértése, amennyiben az a valamely közjogi alannyal szerződéses kapcsolatban álló magánjogi jogalanyra is vonatkozik.

A megtámadott ítélet – azzal, hogy elutasította a hatodik kereseti jogalapot – megsértette a szerződések kötelező erejével kapcsolatos polgári jogi szabályokat és a szerződések jóhiszemű teljesítésének elvét, amennyiben nem ismerte el, hogy a Bizottság magatartása – amely a függelék aláírásában csúcsosodott ki – jogos várakozást keletkeztetett a fellebbezőben a tekintetben, hogy el fogják fogadni az által javasolt módszertant.

____________