Language of document :

2017 m. liepos 15 d. Meta Group Srl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gegužės 4 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-744/14 Meta Group / Komisija

(Byla C-428/17 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Meta Group Srl, atstovaujama advokato A. Formica

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti ir (arba) pakeisti 2017 m. kovo 4 d. Sprendimą Meta Group / Komisija, T-744/14, kaip klaidingą ir teisiškai nepagrįstą.

Pripažinti, kad Komisija neįvykdė finansinių įsipareigojimų pagal subsidijų sutartis FP5-6 ir CIP, nes turėjo sumokėti, bet nesumokėjo 566 377,63 EUR subsidijų, ir pripažinti, kad įskaitymai, susiję su apeliantės turimomis skolomis, buvo neteisėti.

Priteisti iš Komisijos apeliantei šią 566 377,63 EUR sumą, kartu su palūkanomis už praleistą terminą, atsižvelgiant į revalvaciją.

Taip pat priteisti iš Komisijos atlyginti apeliantei padarytą žalą, iš viso 815 000,00 EUR arba didesnę sumą, kurią Teisingumo Teismas nustatytų pasibaigus šiam procesui, be papildomos žalos, kilusios dėl minėtų neteisėtų įskaitymų.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

I. Netinkamai ir (arba) klaidingai taikyti Belgijos civilinio kodekso 1134 ir 1135 straipsniai, kuriuose nustatyta pareiga sąžiningai vykdyti sutartis. Netinkamai ir (arba) klaidingai taikyti Belgijos civilinio kodekso 1156, 1157 ir 1161 straipsniai dėl sutarčių aiškinimo. Netinkamai ir (arba) klaidingai taikyti Sąjungos privalomosios sutarčių galios, jų sąžiningo vykdymo, aiškinimo ir teisinio saugumo principai.

Skundžiamame sprendime atmetus ieškinio trečiąjį pagrindą pažeistos Belgijos civiliniame kodekse ir Sąjungos teisėje įtvirtintos sutarčių privalomosios galios nuostatos, nes jame nebuvo pripažinta, kad Ecolik+ sutarties priedo 47 puslapyje įtvirtinta sutarties sąlyga privaloma šalims, taip pat buvo pripažinta, kad nuoroda į prie sutarties pridėtą metodiką nėra nuoroda į META pasiūlytą metodiką, kuri Komisijai perduota 2009 m. gruodžio 21 d.

II. Netinkamai ir (arba) klaidingai taikytas FP6 gairių II.20 straipsnis. Netinkamai ir (arba) klaidingai taikytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 179 straipsnis, susijęs su Bendrijos programomis. Netinkamai ir (arba) klaidingai taikyti Beligos civilinio kodekso 1134, 1135, 1156, 1157 ir 1161 straipsniai. Pažeistas neprieštaravimo principas.

Skundžiamame sprendime atmetus ieškinio ketvirtąjį ir penktąjį pagrindus pažeistas neprieštaravimo principas, FP6 gairėse nustatyti kriterijai ir Belgijos civilinio kodekso nuostatos dėl sąžiningo sutarčių vykdymo, be kita ko, nepripažinus, kad FP6 gairių sąlygos, kurios griežtai ir neginčijamai taikomos faktinėms bylos aplinkybėms, konkrečiai kiek tai susiję su išlaidomis vidaus konsultantams, yra privalomos.

III. Pažeisti Sąjungos procesinės teisės principai: teisės į gynybą ir rungimosi principai. Pažeistas Procedūros reglamento 64 straipsnis. Nenurodyti jokie motyvai dėl esminio bylos klausimo.

Skundžiamame sprendime atmetus du pirmuosius ieškinio pagrindus pažeisti Sąjungos teisės į gynybą ir rungimosi principai, taip pat Procedūros reglamento 64 straipsnis, nes nebuvo išnagrinėti apeliantės teisiniai argumentai, nurodyti jos pastabose dėl dokumento „E.4 priedas“, Komisijos pateikto tik per teismo posėdį; buvo atsižvelgta į priešingos šalies teiginius, jų neįvertinus kritiškai, be to, teismo sprendimas nepakankamai motyvuotas.

IV. Netinkamai ir (arba) klaidingai taikytos „Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes” ir Septintosios pagrindų programos nuostatos. Akivaizdžiai klaidingai įvertinta esminė faktinė bylos aplinkybė.

Skundžiamame sprendime atmestus du pirmuosius ieškinio pagrindus taip pat pažeistos Šeštosios programos finansinės gairės ir iškreiptos faktinės bylos aplinkybės, nes klaidingai ir netinkamai apskaičiuotos valandos, skirtos su Bridge projektu susijusiai sutarčiai, t. y., skaičiavimas pagrįstas prielaida, kad atitinkamas paslaugų tiekėjas visus mėnesius dirbo aštuonias valandas per dieną tik su šia sutartimi susijusius darbus.

V. Netinkamai ir (arba) klaidingai taikyti Belgijos civilinio kodekso 1134, 1135, 1156, 1157 ir 1161 straipsniai. Pažeistas Sąjungos teisėtų lūkesčių apsaugos principas, kuris taip pat taikytinas privačiam subjektui, kurį su viešuoju subjektu sieja sutartiniai santykiai.

Skundžiamame sprendime atmetus ieškinio šeštąjį pagrindą pažeistos civilinės teisės nuostatos dėl sutarčių privalomosios galios ir sąžiningo sutarčių vykdymo principas, nes jame nepripažinta, kad Komisijos veiksmai, ypač priedo pasirašymas, sukėlė apeliantei teisėtų lūkesčių, kad jos pasiūlyta metodika pripažinta tinkama.

____________