Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2017. gada 4. maija spriedumu lietā T-744/14 Meta Group/Komisija 2017. gada 15. jūlijā iesniedza Meta Group Srl

(lieta C-428/17 P)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Meta Group Srl (pārstāvis – A. Formica, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt un/vai pārskatīt 2017. gada 4. maija spriedumu Meta Group/Komisija T-744/14, jo tajā ir pieļautas kļūdas tiesību piemērošanā un tas nav pamatots;

līdz ar to atzīt, ka Komisija nav izpildījusi savas finansiālās saistības, kas izriet no dotāciju līgumiem FP5-6 un CIP par kopējo summu EUR 566 377,63, kas atbilst dotācijām, kuras bija jāizmaksā, bet kuras nav tikušas izmaksātas, kā arī atzīt par prettiesisku ieskaitu, kas veikts saistībā ar prasītājas prasījumiem;

tādējādi piespriest Komisijai samaksāt prasītājai minēto summu EUR 566 377,63 apmērā, kopā ar nokavējuma procentiem un monetāro revalvāciju;

kā arī piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājai nodarītos zaudējumus par kopējo summu EUR 815 000 vai par lielāku summu, ko [Tiesa] noteiktu šīs tiesvedības noslēgumā, kopā ar papildu zaudējumiem, kas izriet no iepriekš minētā ieskaita prettiesiskuma.

Pamati un galvenie argumenti

Beļģijas Civilkodeksa 1134. un 1135. panta par līgumu saistošo spēku un pienākumu labticīgi izpildīt līgumus nepareiza un/vai kļūdaina piemērošana. Beļģijas Civilkodeksa 1156., 1157. un 1161. panta par līgumu interpretāciju nepareiza un/vai kļūdaina piemērošana. Savienības tiesību principu saistībā ar līguma saistošo spēku, līguma labticīgu izpildi un interpretāciju un tiesisko noteiktību nepareiza un/vai kļūdaina piemērošana.

Noraidot trešo prasības pamatu, pārsūdzētajā spriedumā ir pārkāpti Beļģijas Code civil [Civilkodeksa] un Savienības tiesību noteikumi par līgumu saistošo spēku, jo tajā nav atzīts, ka līguma Ecolink+ papildinājuma 47. lappusē ietvertajam līguma noteikumam ir saistošs spēks starp pusēm, un nav atzīts, ka tajā iekļautā atsauce uz līgumam pievienoto metodoloģiju nav atsauce uz META piedāvāto metodoloģiju, kuru tā bija iesniegusi Komisijai 2009. gada 21. decembrī.

FP6 pamatnostādņu II.20. panta nepareiza un/vai kļūdaina piemērošana. LESD 179. panta par Kopienu programmām nepareiza un/vai kļūdaina piemērošana. Beļģijas Civilkodeksa 1134., 1135., 1156., 1157. un 1161. panta nepareiza un/vai kļūdaina piemērošana. Saskaņotības principa pārkāpums.

Noraidot ceturto un piekto prasības pamatu, pārsūdzētajā spriedumā ir pārkāpts saskaņotības princips, FP6 pamatnostādnēs paredzētie kritēriji un Beļģijas Code civil noteikumi par līgumu labticīgu izpildi, jo, lai gan tajā tika atzīts, ka FP6 pamatnostādņu noteikumiem nav saistoša spēka, tajā tika noteikta to stingra un absolūta piemērošana lietas faktiskajiem apstākļiem, it īpaši saistībā ar iekšējo konsultantu izmaksām.

Savienības procesuālo tiesību principu pārkāpums saistībā ar tiesībām uz aizstāvību un sacīkstes principa pilnīgu ievērošanu. Reglamenta 64. panta pārkāpums. Pilnīgs pamatojuma trūkums par strīdā būtisku jautājumu.

Noraidot pirmos divus prasības pamatus, pārsūdzētajā spriedumā ir pārkāpti Savienības tiesību principi saistībā ar sacīkstes principa pilnīgu ievērošanu un tiesībām uz aizstāvību, kā arī Reglamenta 64. pants, jo tajā nav izvērtēti tiesību argumenti, kurus prasītāja bija norādījusi savos apsvērumos par dokumentu “E.4. pielikums”, ko Komisija šajā tiesvedībā bija iesniegusi tikai tiesas sēdē, nekritiski pieņemot pretējās puses apgalvojumus un nepietiekami pamatojot savus konstatējumus.

Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes un Septītās pamatprogrammas noteikumu nepareiza un/vai kļūdaina piemērošana. Acīmredzama kļūda lietas faktus noteicoša elementa vērtējumā.

Noraidot pirmos divus prasības pamatus, pārsūdzētajā spriedumā ir pārkāptas arī Sestās programmas finanšu pamatnostādnes un sagrozīti lietas fakti, kļūdaini un maldinoši aprēķinot stundas, kas veltītas ar projektu Bridge saistītajam līgumam, proti, pamatojoties uz tajā norādīto, ka pakalpojumu sniedzēja partneris ir strādājis katru mēneša dienu astoņas stundas pēc kārtas, kas tika veltītas tikai ar šo līgumu saistītajām darbībām.

Beļģijas Civilkodeksa 1134., 1135., 1156., 1157. un 1161. panta nepareiza un/vai kļūdaina piemērošana. Savienības tiesiskās paļāvības principa pārkāpums, jo tas ir piemērojams arī privāttiesību subjektam, kas ir iesaistīts līgumattiecībās ar publisko tiesību subjektu.

Noraidot sesto prasības pamatu, pārsūdzētajā spriedumā ir pārkāpti civiltiesību noteikumi par līgumu saistošo spēku un nav ievērots līgumu labticīgas izpildes princips, jo tajā nav atzīts, ka Komisijas rīcība, kuras noslēdzošais moments bija papildinājuma parakstīšana, bija radījusi prasītājai tiesisko paļāvību, ka tās piedāvātā metodoloģija tiks pieņemta.

____________