Language of document :

Recurs introdus la 15 iulie 2017 de Meta Group Srl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 4 mai 2017 în cauza T-744/14, Meta Group/Comisia

(Cauza C-428/17 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurentă: Meta Group Srl (reprezentant: A. Formica, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Anularea și/sau reformarea Hotărârii din 4 mai 2017, Meta Group/Comisia, T-744/14, ca fiind viciată de erori de drept și nefondată;

în consecință, constatarea neîndeplinirii de către Comisie a obligațiilor pecuniare care rezultă din contractele de subvenție FP5 6 și CIP în valoare totală de 566 377,63 euro, cu titlu de subvenții datorate și neplătite, precum și declararea caracterului ilegal al compensațiilor efectuate în legătură cu creanțele deținute de recurentă;

și, prin urmare, obligarea Comisiei la plata, în favoarea recurentei, a sumei menționate de 566 377,63 euro, precum și a dobânzilor moratorii și a reevaluării monetare;

precum și obligarea Comisiei la repararea prejudiciilor cauzate recurentei, în valoare totală de 815 000,00 de euro sau la o sumă mai mare pe care [Curtea] ar stabili-o la finalul prezentei proceduri, precum și a prejudiciului suplimentar care rezultă din nelegalitatea compensațiilor menționate.

Motivele și principalele argumente

I. Aplicarea incorectă și/sau eronată a articolelor 1134 și 1135 din Codul civil belgian privind obligația de executare cu bună-credință a contractelor. Aplicarea incorectă și/sau eronată a articolelor 1156, 1157 și 1161 din Codul civil belgian privind interpretarea contractelor. Aplicarea incorectă și/sau eronată a principiilor dreptului Uniunii Europene privind forța obligatorie a contractelor, executarea și interpretarea cu bună-credință a contractelor și securitatea juridică.

Prin respingerea celui de al treilea motiv al acțiunii, hotărârea atacată încalcă normele Codului civil belgian și ale dreptului Uniunii privind forța obligatorie a contractelor, întrucât nu recunoaște clauzei cuprinse la pagina 47 din Actul adițional la contractul Ecolink+ forța obligatorie între părți și întrucât nu admite că trimiterea cuprinsă în acesta la metodologia anexată la contract nu constituie o referire la metodologia propusă de META și transmisă Comisiei la 21 decembrie 2009.

II. Aplicarea incorectă și/sau eronată a articolelor II.20 din Ghidul FP6. Aplicarea incorectă și/sau eronată a articolului 179 TFUE privind programele comunitare. Aplicarea incorectă și/sau eronată a articolelor 1134, 1135, 1156, 1157 și 1161 din Codul civil belgian. Încălcarea principiului noncontradicției.

Prin respingerea celui de al patrulea și al cincilea motiv ale acțiunii, hotărârea atacată a încălcat principiul noncontradicției, criteriile din Ghidul FP6 și normele Codului civil belgian în materie de executare cu bună-credință a contractelor, în special întrucât nu recunoaște forță obligatorie clauzelor din Ghidul FP6, care prevăd aplicarea strictă și fermă a acestora situației de fapt din litigiu, în special în ceea ce privește costurile pentru consultanții interni.

III. Încălcarea principiilor dreptului procedural al Uniunii privind dreptul la apărare și respectarea deplină a caracterului contradictoriu. Încălcarea articolului 64 din Regulamentul de procedură. Lipsa absolută de motivare cu privire la un aspect esențial al litigiului.

Prin respingerea primelor două motive ale acțiunii, hotărârea atacată încalcă principiile dreptului Uniunii privind respectarea deplină a caracterului contradictoriu și dreptul la apărare, precum și articolul 64 din Regulamentul de procedură, întrucât omite să examineze argumentațiile juridice ale recurentei din observațiile la documentul numit „anexa E.4” prezentată de Comisie numai cu ocazia ședinței, primind fără observații susținerile părții opuse și motivând insuficient propria decizie.

IV. Aplicarea incorectă și/sau eronată a Ghidului privind aspectele financiare ale acțiunilor indirecte din PC6 și a clauzelor din Al șaptelea program-cadru. Eroare vădită de apreciere a unui element determinant al situației de fapt din litigiu.

Prin respingerea primelor două motive ale acțiunii, hotărârea atacată încalcă în plus Ghidul financiar al celui de Al șaselea program și deformează situația de fapt din litigiu, calculând în mod eronat și înșelător numărul de ore consacrate contractului referitor la proiectul Bridge, și anume pornind de la ipoteza potrivit căreia asociatul prestator a lucrat în fiecare azi din lună opt ore consecutive numai pentru activitățile referitoare la contractul menționat.

V. Aplicarea incorectă și/sau eronată a articolelor 1134, 1135, 1156, 1157 și 1161 din Codul civil belgian. Încălcarea principiului dreptului Uniunii al încrederii legitime, în măsura în care este aplicabil și subiectului de drept privat implicat în raporturile contractuale cu un subiect de drept public.

Prin respingerea celui de al șaselea motiv al acțiunii, hotărârea încalcă principiile de drept civil privind forța obligatorie a contractelor și principiul executării cu bună-credință a contractelor, întrucât nu recunoaște că conduita Comisiei, care a culminat cu semnarea actului adițional, a determinat nașterea unei încrederi legitime a reclamantei cu privire la acceptarea metodologiei propuse de aceasta din urmă.

____________