Language of document :

Иск, предявен на 14 юли 2017 г. — Европейска комисия/Ирландия

(Дело C-427/17)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve)

Ответник: Ирландия

Искания на ищеца

Комисията иска от Съда:

да установи, че като не осигурила съхраняването и отвеждането с цел преработване на водите, събирани в комбинираната канализационна система за събиране на градските отпадъчни води и дъждовната вода в 14 агломерации, в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води1 , Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 3, параграфи 1 и 2 от Приложение I, точка A, и от бележката под линия на стр. 1 от Директива 91/271/ЕИО;

да установи, че като не е въвела вторично пречистване или равностойна обработка или като не е представила достатъчно доказателства за привеждането в съответствие с Директива 91/271/ЕИО по отношение на 25 агломерации, Ирландия не е изпълнила задълженията си, произтичащи от член 4, параграфи 1 и 3 във връзка с изискванията по член 10 и по Приложение I, буква Б от Директива 91/271/ЕИО.

да установи, че като не гарантирала, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи на 21 агломерации, преди заустването им в чувствителни зони са подлагани на по-строго пречистване от предвиденото в член 4 и отговарят на предписанията, съдържащи се в приложение I, точка Б от директива 91/271/ЕИО, Ирландия не е изпълнила задълженията си, произтичащи от член 5, параграфи 2 и 3 във връзка с изискванията на член 10 и на приложение I, точка Б от Директива 91/271/ЕИО.

да установи, че като не гарантирала, че заустването на отпадъчните води, произхождащи от пречиствателните станции за градски отпадъчни води в агломерациите Arklow (IEAG_547) и Castlebridge (IEAG_515) подлежи на предварително регламентиране и/или на издаването на специални разрешителни, Ирландия не е изпълнила задълженията си, произтичащи от член 12 от Директива 91/271/ЕИО.

да осъди Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Член 3, параграф 1 от Директива 91/271/ЕИО изисква от държавите членки да следят за това агломерациите, надхвърлящи определена големина, да бъдат съоръжени с канализационни системи за градски отпадъчни води. Когато държава членка реши да въведе комбинирана канализационна система, която събира градски отпадъчни води и дъждовна вода, тази система трябва да бъде разработена по начин, по който събраните води да бъдат съхранявани и отвеждани за тяхната обработка, като се отчитат климатичните условия и сезонните колебания. Като се имат пред вид данните, получени в рамките на 7-ия и 8-ия редовен преглед на докладите на основание член 15 от директивата, така и от обсъжданията с Ирландия във фазата, предхождаща съдебното производство, Комисията е на мнение, че Ирландия не се е съобразила с това задължение по отношение на 14 агломерации поради отсъствието на система за събиране или поради прекалено изтичане.

Член 4, параграф 1 от Директива 91/271/ЕИО изисква държавите членки да следят за това градските отпадъчни води на агломерациите, надхвърлящи определена големина, да бъдат подложени на вторично пречистване или на равностойна обработка преди заустването им. Освен това член 4, параграф 3 от директивата изисква от държавите членки да следят за това заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води да отговарят на изискванията, предвидени в приложение I, раздел Б от директивата. След като оценява данните, предоставени от Ирландия, Комисията преценява, че Ирландия не е изпълнила изискванията на член 4 по отношение на 25 агломерации поради отсъствието на пречиствателни станции, които да обработват количествата отпадъчни води, генерирани в обслужваната от тях агломерация, поради неспазване на изискванията на приложение Б или поради неспазването на член 3 от директивата.

Член 5 от Директива 91/271/ЕИО изисква, от друга страна, държавите членки да определят чувствителните зони и за всички агломерации, които надхвърлят определена големина, и в които се извършва заустване в тези зони, да се осигури по- строго пречистване от предвиденото в член 4, което да отговаря на изисквания на приложение I, точка Б. След преценка на данните, представени от Ирландия, Комисията преценява, че Ирландия не е приложила правилно член 5 по отношение на 21 агломерации.

Член 12 от Директива 91/271/ЕИО изисква компетентните органи да следят за това заустването на отпадъчните води, произхождащи от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, да бъде подложено на предварително регламентиране и/или на издаването на специални разрешителни. С оглед на информацията, предоставена от Ирландия, Комисията преценява, че Ирландия не е изпълнила изискванията на член 12 по отношение на две агломерации, в които пречиствателните станции работят без валидно разрешително.

____________

1 JO 1991, L 135, p. 40.