Language of document :

Kanne 14.7.2017 – Euroopan komissio v. Irlanti

(Asia C-427/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (edustajat: asiamiehet K. Mifsud-Bonnici ja E. Manhaeve)

Vastaaja: Irlanti

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että koska Irlanti ei ole varmistanut, että jätevedet, jotka kerätään yhdistetyssä järjestelmässä, jossa kerätään sekä yhdyskuntajätevettä että sadevettä neljässätoista taajamassa, säilytetään ja johdetaan käsittelyyn yhdyskuntajätevesiä koskevan neuvoston direktiivin 91/271/ETY1 mukaisesti, se on laiminlyönyt direktiivin 91/271/ETY 3 artiklan 1 ja 2 kohdan, liitteen 1(A) ja alaviitteen 1 mukaisia velvollisuuksiaan.

toteaa, että koska Irlanti ei ole ottanut käyttöön tai toista tai vastaavaa järjestelmää eikä se ole esittänyt riittävää näyttöä järjestelmän yhteensopivuudesta neuvoston direktiivin 91/271/ETY kanssa 25 taajaman osalta, se on laiminlyönyt neuvoston direktiivin 91/271/ETY 4 artiklan 1 ja 3 kohdan, luettuna yhdessä sen 10 artiklan vaatimusten ja liitteen 1(B) kanssa, mukaisia velvollisuuksiaan.

toteaa, että koska Irlanti ei ole varmistanut, että jätevedet, jotka kerätään yhdistetyssä järjestelmässä 21 taajamassa, ennen niiden johtamista haavoittumiselle alttiille alueille käsitellään tehokkaammin kuin neuvoston direktiivin 91/271/ETY 4 artiklassa ja liitteessä I (B) edellytetään, se on laiminlyönyt neuvoston direktiivin 91/271/ETY 5 artiklan 2 ja 3 kohdan, luettuna yhdessä sen 10 artiklan vaatimusten ja liitteen 1B kanssa, mukaisia velvollisuuksiaan.

toteaa, että koska Irlanti ei ole varmistanut, että Arklowin (IEAG_547) ja Castlebridgen taajamien (IEAG_515) yhdyskuntajätevesien puhdistamojen jätevesiä säännellään säädöksin ja/tai erityisluvin, se on laiminlyönyt neuvoston direktiivin 91/271/ETY 12 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan.

velvoittaa Irlannin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Neuvoston direktiivin 91/271/ETY 3 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan jäsenvaltiot huolehtimaan siitä, että tietyn kokoisiin taajamiin luodaan jätevesien keräysjärjestelmät. Jos jäsenvaltio päättää ottaa käyttöön yhdistetyn järjestelmän, jossa kerätään ja käsitellään sekä yhdyskuntajätevettä että sadevettä, järjestelmä on suunniteltava siten, että varmistetaan, että kerätyt vedet säilytetään ja johdetaan käsittelyyn ottamalla huomioon ilmasto-olosuhteet sekä kausiluonteiset vaihtelut. Direktiivin 15 artiklan mukaisen seitsemännen ja kahdeksannen raportoinnin perusteella saadun tiedon ja oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa Irlannin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella komissio katsoo, ettei Irlanti täytä 14 taajamaa koskevia velvoitteitaan keräysjärjestelmien puutteen tai liiallisten vuotojen vuoksi.

Neuvoston direktiivin 91/271/ETY 4 artiklassa 1 kohdassa velvoitetaan jäsenvaltiot huolehtimaan siitä, että tietyn kokoisista taajamista kerätyt yhdyskuntajätevedet käsitellään ennen vesistöön laskemista biologisesti tai muulla tavalla. Direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa velvoitetaan jäsenvaltiot huolehtimaan siitä, että yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoista peräisin olevat päästöt täyttävät direktiivin liitteessä I(B) säädetyt vaatimukset. Irlannin esittämien tietojen arvioinnin perusteella komissio katsoo, ettei Irlanti täytä 25 taajamaa koskevia 4 artiklan mukaisia vaatimuksia käsittelylaitoksen puutteen, nykyisen laitoksen kyvyttömyyden käsitellä kaikkien taajamien, joita se palvelee, koko kuormitusta, yhteensopimattomuuden liitteen I(B) standardien kanssa tai yhteensopimattomuuden direktiivin 3 artiklan kanssa vuoksi.

Neuvoston direktiivin 91/271/ETY 5 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot määrittelemään haavoittumiselle alttiit alueet ja velvoittamaan tietyn kokoisia taajamia, joiden jätevedet johdetaan kyseisille alueille, käsittelemään vedet 4 artiklassa säädettyä tehokkaammin, liitteen I(B) mukaisesti. Irlannin esittämien tietojen arvioinnin perusteella komissio katsoo, että Irlanti on soveltanut virheellisesti direktiivin 5 artiklaa 21 taajaman osalta.

Neuvoston direktiivin 91/271/ETY 12 artiklassa velvoitetaan, että toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että yhdyskuntajätevesien johtamista puhdistamolta on säädeltävä säädöksin ja erityisluvin. Irlannin esittämien tietojen arvioinnin perusteella komissio katsoo, että Irlanti on soveltanut virheellisesti direktiivin 12 artiklaa kahden taajaman osalta, joissa puhdistamot toimivat ilman asianmukaista lupaa.

____________

1 EYVL 1991, L 135, s. 40.