Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 14. jūlijā – Eiropas Komisija/Īrija

(lieta C-427/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve)

Atbildētāja: Īrija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, 14 aglomerācijās nenodrošinot vienotajā komunālo notekūdeņu un lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmā savākto ūdeņu uzglabāšanu un novadīšanu attīrīšanai saskaņā ar Padomes Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 1 prasībām, Īrija nav izpildījusi Padomes Direktīvas 91/271/EEK 3. panta 1. punktā, 3. panta 2. punktā, I pielikuma A. daļā un 1. zemsvītras piezīmē paredzētos pienākumus;

atzīt, ka, neieviešot atkārtotu vai līdzvērtīgu attīrīšanu vai nesniedzot pietiekamus pierādījumus, lai šajā ziņā apliecinātu atbilstību Padomes Direktīvai 91/271/EEK attiecībā uz 25 aglomerācijām, Īrija nav izpildījusi Padomes Direktīvas 91/271/EEK 4. panta 1. un 3. punktā paredzētos pienākumus vienkopus ar 10. pantā un I pielikuma B. daļā paredzētajām prasībām;

atzīt, ka, nenodrošinot, ka komunālie notekūdeņi, kas nonāk 21 aglomerācijas kanalizācijas sistēmās, pirms izvadīšanas jutīgajās zonās tiek pakļauti stingrākai attīrīšanai nekā noteikts 4. pantā un saskaņā ar Padomes Direktīvas 91/271/EEK I pielikuma B. daļu, Īrija nav izpildījusi Padomes Direktīvas 91/271/EEK 5. panta 2. un 3. punktā paredzētos pienākumus vienkopus ar 10. pantā un I pielikuma B. daļā paredzētajām prasībām;

atzīt, ka, nenodrošinot, ka notekūdeņu novadīšana no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Arklow (IEAG_547) un Castlebridge (IEAG_515) aglomerācijās notiek, pamatojoties uz iepriekšējiem noteikumiem un/vai īpašu atļauju, Īrija nav izpildījusi Padomes Direktīvas 91/271/EEK 12. pantā paredzētos pienākumus;

piespriest Īrijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Padomes Direktīvas 91/271/EEK 3. panta 1. punktā dalībvalstīm ir noteikts pienākums nodrošināt, lai aglomerācijām virs noteikta lieluma būtu komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas. Ja dalībvalsts nolemj ieviest vienotu komunālo un lietus notekūdeņu kanalizācijas un attīrīšanas sistēmu, šai sistēmai jābūt izveidotai tā, lai nodrošinātu, ka savāktie ūdeņi tiek uzglabāti un novadīti attīrīšanai, ņemot vērā gan klimatiskos apstākļus, gan izmaiņas gadalaikos. Pamatojoties uz datiem, kas ir saņemti 7. un 8. ziņojumā atbilstoši Direktīvas 15. pantam, kā arī pamatojoties uz pārrunām ar Īriju pirmstiesas stadijā, Komisija uzskata, ka Īrija šo pienākumu nav izpildījusi 14 aglomerācijās, jo nav ieviesta kanalizācijas sistēma vai notiek pārmērīga noplūde.

Padomes Direktīvas 91/271/EEK 4. panta 1. punktā dalībvalstīm ir noteikts pienākums nodrošināt, lai aglomerācijās virs noteikta lieluma pirms novadīšanas notiktu atkārtota vai līdzvērtīga attīrīšana. Turklāt Direktīvas 4. panta 3. punktā dalībvalstīm ir noteikts pienākums nodrošināt, lai novadīšana no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām atbilstu Direktīvas I pielikuma B. daļas prasībām. Izvērtējusi Īrijas iesniegtos datus, Komisija uzskata, ka Īrija 4. panta prasības nav izpildījusi 25 aglomerācijās, jo trūkst attīrīšanas iekārtas, esošās attīrīšanas iekārtas nespēj attīrīt visu attiecīgo aglomerāciju radīto notekūdeņu daudzumu, nav ievēroti I pielikuma B. daļas standarti vai arī nav izpildītas Direktīvas 3. panta prasības.

Padomes Direktīvā 91/271/EEK 5. pantā dalībvalstīm ir noteikts arī pienākums identificēt jutīgas zonas un aglomerācijās virs noteikta lieluma izvadīšanu šajās zonās pakļaut stingrākai attīrīšanai nekā noteikts 4. pantā atbilstoši I pielikuma B. daļai. Izvērtējusi Īrijas iesniegtos datus, Komisija uzskata, ka Īrija Direktīvas 5. pantu nav pareizi piemērojusi attiecībā uz 21 aglomerāciju.

Padomes Direktīvas 91/271/EEK 12. pantā ir noteikts, ka kompetentajām iestādēm ir jānodrošina, ka notekūdeņu novadīšana no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām notiek, pamatojoties uz iepriekšējiem noteikumiem un/vai īpašu atļauju. Pamatojoties uz Īrijas iesniegto informāciju, Komisija uzskata, ka Īrija nav izpildījusi 12. panta prasības attiecībā uz divām aglomerācijām, kurās attīrīšanas iekārtas darbojas bez derīgas atļaujas.

____________

1 OV 1991, L 135, 40. lpp.