Language of document :

Beroep ingesteld op 14 juli 2017 – Europese Commissie / Ierland

(Zaak C-427/17)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, gemachtigden)

Verwerende partij: Ierland

Conclusies

verklaren dat Ierland niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van artikel 3, leden 1 en 2, bijlage I, afdeling A, en voetnoot 1 van richtlijn 91/271/EEG van de Raad inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1 , door er niet voor te zorgen dat het in een gecombineerd systeem voor stedelijk afvalwater en regenwater opgevangen water in 14 agglomeraties overeenkomstig de eisen van richtlijn 91/271/EEG van de Raad wordt vastgehouden en voor behandeling wordt afgevoerd;

verklaren dat Ierland niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van artikel 4, leden 1 en 3, gelezen in samenhang met de eisen van artikel 10 en bijlage I, afdeling B, van richtlijn 91/271/EEG van de Raad, door niet te voorzien in secundaire behandeling of een gelijkwaardig proces of door niet afdoende aan te tonen dat dienaangaande aan de eisen van richtlijn 91/271/EEG is voldaan met betrekking tot 25 agglomeraties;

verklaren dat Ierland niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van artikel 5, leden 2 en 3, gelezen in samenhang met de eisen van artikel 10 en bijlage I, afdeling B, van richtlijn 91/271/EEG van de Raad, door niet ervoor te zorgen dat stedelijk afvalwater dat in de opvangsystemen van 21 agglomeraties terechtkomt, vóór lozing in kwetsbare gebieden aan een behandeling wordt onderworpen die verder gaat dan de in artikel 4 bedoelde behandeling en in overeenstemming is met de eisen van bijlage I, afdeling B, van richtlijn 91/271/EEG van de Raad;

verklaren dat Ierland niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van artikel 12 van richtlijn 91/271/EEG van de Raad, door niet ervoor te zorgen dat de afvoer van afvalwater van stedelijke waterzuiveringsinstallaties in de agglomeraties Arklow (IEAG_547) en Castlebridge (IEAG_515) aan voorafgaande voorschriften en/of bijzondere vergunningen wordt onderworpen, en

Ierland verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Artikel 3, lid 1, van richtlijn 91/271/EEG van de Raad verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat agglomeraties vanaf een bepaalde grootte zijn voorzien van een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater. Wanneer een lidstaat besluit om een gecombineerd systeem voor de opvang en behandeling van stedelijk afvalwater en regenwater op te zetten, moet dat systeem zo worden ontworpen dat het opgevangen water wordt vastgehouden en voor behandeling wordt afgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met weersomstandigheden en seizoenschommelingen. Op grond van de gegevens die zijn verkregen tijdens de zevende en achtste rapportages krachtens artikel 15 van de richtlijn en op grond van de discussie met Ierland tijdens de precontentieuze fase, is de Commissie van de mening dat Ierland voor 14 agglomeraties niet aan die verplichting voldoet, daar er geen opvangsysteem bestaat of wegens overmatige spillage.

Artikel 4, lid 1, van richtlijn 91/271/EEG van de Raad verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat stedelijk afvalwater uit agglomeraties vanaf een bepaalde grootte vóór lozing aan een secundaire behandeling of een gelijkwaardig proces wordt onderworpen. Voorts verplicht artikel 4, lid 3, van de richtlijn lidstaten ervoor te zorgen dat lozingen van stedelijke waterzuiveringsinstallaties voldoen aan de eisen van bijlage I, afdeling B, bij de richtlijn. Na de door Ierland overgelegde gegevens te hebben beoordeeld, is de Commissie van mening dat Ierland met betrekking tot 25 agglomeraties niet voldoet aan de vereisten van artikel 4, daar er geen zuiveringsinstallatie is, de aanwezige zuiveringsinstallatie niet in staat is om de gehele belasting uit de agglomeraties die het bedient te behandelen, niet is voldaan aan de standaarden van bijlage I, afdeling B, of ten gevolge van het feit dat niet is voldaan aan artikel 3 van de richtlijn.

Artikel 5 van richtlijn 91/271/EEG van de Raad verplicht de lidstaten voorts om kwetsbare gebieden aan te wijzen en ervoor te zorgen dat agglomeraties vanaf een bepaalde grootte die in die gebieden lozen aan een behandeling worden onderworpen die verder gaat dan de in artikel 4 bedoelde behandeling, overeenkomstig de eisen van bijlage I, afdeling B. Na de door Ierland overgelegde gegevens te hebben beoordeeld, is de Commissie van mening dat Ierland artikel 5 van de richtlijn met betrekking tot 21 agglomeraties niet correct heeft toegepast.

Artikel 12 van richtlijn 91/271/EEG van de Raad vereist dat de bevoegde autoriteiten ervoor zorgen dat de afvoer van afvalwater van stedelijke waterzuiveringsinstallaties aan voorafgaande voorschriften en/of bijzondere vergunningen wordt onderworpen. Op grond van de door Ierland overgelegde informatie is de Commissie van mening dat Ierland niet heeft voldaan aan de eisen van artikel 12 met betrekking tot twee agglomeraties waar zuiveringsinstallaties in bedrijf zijn zonder geldige vergunning.

____________

1 PB 1991, L 135, blz. 40.