Language of document :

Žaloba podaná 14. júla 2017 – Európska komisia/Írsko

(vec C-427/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Írsko

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Írsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 3 ods. 1 a 2, oddielu A prílohy I a z poznámky pod čiarou 1 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd1 , keď nezabezpečilo, aby boli vody zachytené v systéme pre zmes odpadových vôd z domácností a dažďovú vodu v 14 aglomeráciách zadržiavané a odvádzané na čistenie v súlade s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS,

určil, že Írsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 4 ods. 1 a 3 v spojení s článkom 10 a oddielom B prílohy I smernice Rady 91/271/EHS, keď nezabezpečilo, aby bolo v 25 aglomeráciách zavedené sekundárne čistenie alebo neposkytlo v tejto súvislosti dostatočné dôkazy na preukázanie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS,

určil, že Írsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 5 ods. 2 a 3 v spojení s článkom 10 a oddielom B prílohy I smernice Rady 91/271/EHS, keď v 21 aglomeráciách nezabezpečilo, aby komunálna odpadová voda vstupujúca do zberných systémov prešla pred vypustením v citlivých oblastiach náročnejším čistením ako tým, ktoré je uvedené v článku 4, a ktoré je v súlade s oddielom B prílohy I smernice Rady 91/271/EHS,

určil, že Írsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 12 smernice Rady 91/271/EHS, keď v aglomeráciách Arklow (IEAG_547) a Castlebridge (IEAG_515) nezabezpečilo, aby likvidácia odpadovej vody z čističiek komunálnych odpadových vôd podliehala predchádzajúcim nariadeniam a/alebo osobitným povoleniam,

uložil Írsku povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Článok 3 ods. 1 smernice Rady 91/271/ES členským štátom ukladá zabezpečiť, aby boli všetky aglomerácie presahujúce istú veľkosť vybavené zbernými systémami pre komunálnu odpadovú vodu. Ak sa členský štát rozhodne prevádzkovať kombinovaný systém pre zber a čistenie súčasne odpadových vôd z domácností a splaškovej dažďovej vody, tento systém musí byť navrhnutý tak, aby zabezpečil zadržiavanie zberaných vôd a ich odvádzanie na čistenie, berúc pritom do úvahy klimatické podmienky a sezónne výkyvy. Na základe údajov prijatých v rámci 7. a 8. hodnotiaceho obdobia podľa článku 15 smernice, ako aj na základe komunikácie s Írskom v rámci predsúdnej fázy konania sa Komisia domnieva, že Írsko si túto povinnosť nesplnilo vo vzťahu k 14 aglomeráciám, a to buď z dôvodu chýbajúceho vybudovania zberného systému, alebo z dôvodu nadmerných priesakov.

Článok 4 ods. 1 smernice Rady 91/271/ES členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť, že komunálne odpadové vody v aglomeráciách presahujúcich istú veľkosť prejdú pred vypustením sekundárnym čistením alebo ekvivalentným čistením. Článok 4 ods. 3 smernice členským štátom ďalej ukladá povinnosť zabezpečiť, že vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd bude spĺňať príslušné požiadavky v oddiele B prílohy I smernice. Na základe posúdenia údajov prijatých od Írska sa Komisia domnieva, že Írsko požiadavky podľa článku 4 nesplnilo vo vzťahu k 25 aglomeráciám, a to z dôvodu chýbajúcej čističky, neschopnosti čističky zvládnuť celú záťaž vyprodukovanú ňou pokrytou aglomeráciou, nesplnenie štandardov podľa oddielu B prílohy I alebo v dôsledku nesplnenia požiadaviek podľa článku 3 smernice.

Článok 5 smernice Rady 91/271/ES ďalej ukladá členským štátom, aby identifikovali citlivé oblasti a aby zabezpečili, že komunálne odpadové vody v aglomeráciách presahujúcich istú veľkosť, prejdú pred vypustením v citlivých oblastiach náročnejším čistením ako tým, ktoré je uvedené v článku 4, a ktoré je v súlade s požiadavkami podľa oddielu B prílohy I. Na základe posúdenia údajov prijatých od Írska sa Komisia domnieva, že Írsko správne neuplatnilo článok 5 smernice vo vzťahu k 21 aglomeráciám.

Článok 12 smernice Rady 91/271/ES vyžaduje, aby príslušné orgány zabezpečili, že likvidácia odpadovej vody z čističiek komunálnych odpadových vôd bude podliehať predchádzajúcim nariadeniam a/alebo osobitným povoleniam. Na základe informácií poskytnutých Írskom sa Komisia domnieva, že Írsko nesplnilo požiadavky podľa článku 12 vo vzťahu k dvom aglomeráciám, v ktorých sú čističky prevádzkované bez platného povolenia.

____________

1 Ú. v. ES L 135, 1991, s. 40; Mim. vyd. 15/002, s. 26.