Language of document :

Tožba, vložena 14. julija 2017 – Evropska komisija/Irska

(Zadeva C-427/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, agenta)

Tožena stranka: Irska

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Irska s tem, da ni zagotovila, da se vode iz skupnega kanalizacijskega sistema za komunalne odpadne vode in za deževnico v 14 aglomeracijah zbirajo in odvajajo na čiščenje v skladu z zahtevami Direktive Sveta 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode1 , ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 3(1) in (2) Direktive Sveta 91/271/EGS ter Priloge 1(A) in opombe 1 k tej direktivi;

ugotovi, da Irska s tem, da ni izvedla sekundarnega ali enakovrednega čiščenja oziroma zagotovila zadostnega dokaza, ki v tem pogledu izkazuje skladnost z Direktivo 91/271/EGS glede 25 aglomeracij, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 4(1) in (3) Direktive Sveta 91/271/EGS v povezavi z zahtevami iz člena 10 te direktive in Priloge 1(B) k tej direktivi;

ugotovi, da Irska s tem, da ni zagotovila, da bi bila komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme iz 21 aglomeracij, pred izpustom v občutljiva območja, podvržena strožjim postopkom čiščenja kot je določeno v členu 4 in kot je v skladu z zahtevami iz Priloge I(B) k Direktivi 91/271/EGS, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 5(2) in (3) Direktive Sveta 91/271/EGS v povezavi z zahtevami člena 10 te direktive in Priloge 1(B) k tej direktivi;

ugotovi, da Irska s tem, da ni zagotovila, da je odvajanje odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav v aglomeracijah Arklowa (IEAG_547) in Castlebridga (IEAG_515) predmet predhodnih predpisov in/ali posebnih dovoljenj, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 12 Direktive Sveta 91/271/EGS;

Irski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Člen 3(1) Direktive Sveta 91/271/EGS države članice zavezuje, da aglomeracijam nad določeno velikostjo zagotovijo kanalizacijski sistem za komunalno odpadno vodo. Če se država članica odloči za vzpostavitev skupnega kanalizacijskega sistema za komunalne odpadne vode in za deževnico, mora biti ta sistem načrtovan tako, da se te vode zbirajo in odvajajo na čiščenje ob upoštevanju podnebnih razmer ter sezonskih sprememb. Komisija na podlagi podatkov, prejetih med 7. in 8. poročanjem na podlagi člena 15 Direktive, in na podlagi razprave z Irsko med predhodnim postopkom meni, da Irska zaradi pomanjkanja kanalizacijskega sistema oziroma zaradi čezmernih razlitij ne izpolnjuje obveznosti glede 14 aglomeracij.

Člen 4(1) Direktive Sveta 91/271/EGS države članice zavezuje, da zagotovijo, da je komunalna odpadna voda iz aglomeracij, ki presegajo določeno velikost, predmet sekundarnega postopka čiščenja ali primerljivega postopka pred izpustom. Poleg tega morajo države članice v skladu s členom 4(3) Direktive zagotoviti, da izpusti odpadnih komunalnih voda zadovoljijo zahtevam, ki so navedene v Prilogi I(B) k Direktivi. Komisija po preučitvi podatkov, ki jih je navedla Irska, meni, da Irska zaradi pomanjkanja čistilnih naprav, nezmožnosti nameščene čistilne naprave za obdelavo celotnega materiala, ki se nabira iz aglomeracij, za katere je namenjena, neizpolnjevanja standardov iz Priloge I(B) ali zaradi nespoštovanja člena 3 Direktive ne izpolnjuje zahtev iz člena 4 glede 25 aglomeracij.

Poleg tega člen 5 Direktive Sveta 91/271/EGS države članice zavezuje, da ugotovijo, katera so občutljiva območja in za aglomeracije nad določenim obsegom, ki se izlivajo v ta območja, predpišejo strožje obravnavanje od tistega, ki je opisano v členu 4, v skladu z zahtevami iz Priloge I(B). Komisija po preučitvi podatkov, ki jih je navedla Irska, meni, da Irska ne izpolnjuje zahtev iz člena 5 Direktive glede 21 aglomeracij.

Člen 12 Direktive Sveta 91/271/EGS zahteva, da pristojni organi zagotovijo, da za odvajanje odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav veljajo predhodne ureditve in/ali posebna dovoljenja. Komisija glede na podatke, ki jih je navedla Irska, meni, da Irska ne izpolnjuje obveznosti iz člena 12 glede dveh aglomeracij, v katerih čistilne naprave delujejo brez veljavnega dovoljenja.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 26.