Language of document :

Sag anlagt den 10. juli 2017 – Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

(Sag C-416/17)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J.-F. Brakeland og W. Roels, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Franske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Franske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet og i henhold til artikel 49, artikel 63 og artikel 267, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at opretholde virkningerne af de bestemmelser, der har til formål at afskaffe økonomisk dobbeltbeskatning af udbytte, som tillader et moderselskab at modregne den skattegodtgørelse, som er tilknyttet udbytte udloddet af datterselskaber, hvis det hidrører fra et datterselskab etableret i Frankrig i den forskudsskat, som moderselskabet skal betale, når det til sine aktionærer videreudlodder dette udbytte, men som ikke giver en tilsvarende modregningsadgang, hvis udbyttet stammer fra et datterselskab, der er etableret i en anden medlemsstat, eftersom denne lovgivning i dette tilfælde ikke giver ret til en skattegodtgørelse i anledning af udbytte fra dette datterselskab, for så vidt som der ifølge Conseil d’États retspraksis er givet medhold i anmodningerne om tilbagebetaling af forskudsskat opkrævet i strid med EU-retten som omhandlet i Domstolens dom i sag C-310/09 Accor 1 med følgende tre begrænsninger:

Adgangen til tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet forskudsskat er begrænset af afslaget på at medregne den beskatning, som datterdatterselskaber etableret uden for Frankrig, er udsat for.

Adgangen til tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet forskudsskater begrænset af de uforholdsmæssige beviskrav.

Adgangen til tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet forskudsskater begrænset af skattegodtgørelsens begrænsning til en tredjedel af det i Frankrig videreudloddede udbyttebeløb, som stammer fra et datterselskab etableret uden for Frankrig, og samtidig med at Conseil d’État, som forvaltningsdomstol, der træffer afgørelse i sidste instans, har opstillet disse begrænsninger uden at spørge Domstolen om disse begrænsninger er forenelige med EU-retten.

Den Franske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Europa-Kommissionen har foreholdt Frankrig, gennem Conseil d’États faste retspraksis som forvaltningsdomstol i højeste instans, ikke at have givet fuld virkning til Domstolens dom i sag C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique mod Accor SA, ved bl.a. at pålægge begrænsninger i strid med EU-retten for tilbagebetaling af den skat, der er opkrævet med urette, nemlig forskudsskatten.

I sin dom Accor, der vedrørte et præjudicielt spørgsmål, fastslog Domstolen, at de franske skatteregler, der har til formål at afskaffe den økonomiske dobbeltbeskatning af udbytte, opretholdt en forskelsbehandling i beskatningen af udbytte, der stammede fra andre EU-medlemsstater. De beskatninger, som Domstolen fastslog, var i strid med EU-retten, skulle derfor tilbagebetales.

Kommissionen er af den opfattelse, at Frankrig ikke har overholdt Domstolens dom på tre særlige punkter:

Frankrig har ikke taget hensyn til den beskatning, der allerede er betalt af de ikke-franske datterdatterselskaber.

Frankrig har for at begrænse de omhandlede selskabers adgang til tilbagebetaling opretholdt beviskravene, som ikke overholder de af Domstolen fastsatte kriterier.

Frankrig har på en absolut måde begrænset skattegodtgørelsesordningen til en tredjedel af det videreudloddede udbytte fra et ikke-fransk datterselskab.

Disse tilsidesættelser skyldes desuden, at Conseil d’État har tilsidesat sin forpligtelse til at forelægge Domstolen et præjudicielt spørgsmål i henhold til artikel 267 TEUF.

____________

1     Domstolens dom (Første Afdeling) af 15.9.2011 i sag C-310/09, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique mod Accor SA, EU:C:2011:581.