Language of document :

Жалба, подадена на 11 юли 2017 г. от Deza, a.s. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 11 май 2017 г. по дело T-115/15, Deza, a.s./ECHA

(Дело C-419/17P)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Deza, a.s. (представител: P. Dejl, advokát)

Други страни в производството: Европейска агенция по лекарствата, Кралство Дания, Кралство Нидерландия, Кралство Швеция, Кралство Норвегия

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение на Общия съд от 11 май 2017 г. по дело T-115/15,

да се отмени решение № ED/108/2014 на ECHA от 12 декември 2014 г.,

да се осъди ECHA да плати съдебните разноски, направени от жалбоподателя в производството по обжалване пред Съда и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

1.    Общият съд е изтълкувал и приложил неправилно Регламента REACH.

Общият съд е изтълкувал и приложил неправилно Регламента REACH. Жалбоподателят продължава да счита, че решението на ECHA е било прието ultra vires, тъй като (i) ECHA не е имала правомощието да допълва съществуващото идентифициране на веществото DEHP съгласно член 57, буква в) от Регламента REACH с ново идентифициране на това вещество съгласно член 57, буква е) от Регламента REACH; (ii) приемането на решението на ECHA се предхожда от незаконосъобразна процедура и (iii) решението на ECHA заобикаля правно задължителната процедура, предвидена от Съвета и Европейския парламент за приемането на общозадължителни/хармонизирани критерии за идентифицирането на вещества, имащи свойствата да разрушават ендокринната система.

2.    Общият съд е изтълкувал и приложил неправилно принципа на правна сигурност.

Тъй като (i) решението на ECHA е създало объркващо, неясно и непредвидимо правно положение, което не дава възможност на жалбоподателя да установи конкретния обхват на наложените му задължения, (ii) не са налице общозадължителни/хармонизирани критерии за идентифицирането на вещества, имащи свойствата да разрушават ендокринната система и (iii) ECHA няма правомощие да допълва съществуващото идентифициране на веществото DEPH съгласно член 57, буква в) от Регламента REACH с ново идентифициране съгласно член 57, буква е) от Регламента REACH, изводът на Общия съд, че решението на ECHA не нарушава принципа на правна сигурност, е неправилно.

3.    Общият съд е осъществил контрол върху решението на ECHA по начин, който не съответства на изискванията за съдебен контрол върху решенията на институциите и органите на Европейския съюз, и също така е изопачил фактите и доказателствата.

4.    С оглед на изложените нередности, Общият съд е нарушил правата на жалбоподателя и принципите, установени в Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и в Харта на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно правото на справедлив процес, правото на необезпокоявано ползване на своята собственост и принципа на правна сигурност.

____________