Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. července 2017 společností Deza, a.s. proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 11. května 2017 ve věci T-115/15, Deza, a.s. v. ECHA

(Věc C-419/17 P)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Deza, a.s. (zástupce: P. Dejl, advokát)

Další účastníci řízení: Evropská agentura pro chemické látky, Dánské království, Nizozemské království, Švédské království, Norské království

Návrhová žádání navrhovatelky

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 11. května 2017 ve věci T-115/15.

zrušil rozhodnutí ECHA ze dne 12. prosince 2014, č.j. ED/108/2014.

uložil ECHA náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelkou v řízení před Soudním dvorem o tomto kasačním opravném prostředku, jakož i v jemu předcházejícím řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál nesprávně vyložil a aplikoval nařízení REACH

Tribunál nesprávně vyložil a aplikoval nařízení REACH. Navrhovatelka má i nadále za to, že rozhodnutí ECHA bylo přijato ultra vires, neboť i) ECHA nemá pravomoc doplnit již existující identifikaci látky DEPH podle čl. 57 písm. c) nařízení REACH o novou identifikaci této látky podle čl. 57 písm. f) tohoto nařízení, ii) přijetí rozhodnutí ECHA předcházel protiprávní postup, a iii) rozhodnutí ECHA obchází právně závazný postup stanovený Radou a Evropským parlamentem pro přijetí obecně závazných/harmonizovaných kritérií pro identifikaci látek narušujících endokrinní činnost.

Tribunál nesprávně vyložil a aplikoval zásadu právní jistoty

V situaci, kdy i) rozhodnutí ECHA vytvořilo nejasnou, nepřesnou a nepředvídatelnou právní situaci, která navrhovatelce znemožňuje seznámit se s přesným rozsahem jí ukládaných povinností, ii) neexistují obecně závazná/harmonizovaná kritéria pro identifikaci látek narušujících endokrinní činnost, a iii) ECHA nemá pravomoc doplňovat již existující identifikaci látky DEPH dle čl. 57 písm. c) nařízení REACH o její identifikaci dle čl. 57 písm. f) tohoto nařízení, je nesprávný závěr Tribunálu, že rozhodnutí ECHA není v rozporu se zásadou právní jistoty.

Tribunál přezkoumal rozhodnutí ECHA v rozporu s požadavky na soudní přezkum rozhodnutí unijních orgánů a institucí a zkreslil skutkové okolnosti a důkazy

V důsledku shora uvedených pochybení porušil Tribunál práva navrhovatelky a zásady zakotvené v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na spravedlivý proces, právo pokojně užívat majetek a zásadu právní jistoty

____________