Language of document :

Appel iværksat den 11. juli 2017 af Deza, a.s. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 11. maj 2017 i sag T-115/15, Deza, a.s. mod ECHA

(Sag C-419/17 P)

Processprog: tjekkisk

Parter

Appellant: Deza, a.s. (ved advokát P. Dejl)

De andre parter i appelsagen: Det Europæiske Kemikalieagentur, Kongeriget Danmark, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Sverige og Kongeriget Norge

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 11. maj 2017 i sag T-115/15 ophæves.

ECHA’s afgørelse nr. ED/108/2014 af 12. december 2014 annulleres.

ECHA tilpligtes at betale de af appellanten afholdte sagsomkostninger i appelsagen for Domstolen og i den tidligere sag for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

1.    Retten fortolkede og anvendte REACH-forordningen forkert.

Retten fortolkede og anvendte REACH-forordningen forkert. Appellanten har fortsat gjort gældende, at ECHA’s afgørelse blev vedtaget ultra vires, eftersom i) ECHA ikke har beføjelse til at supplere den eksisterende identifikation af stoffet DEHP i henhold til artikel 57, litra c), i REACH-forordningen med en ny identifikation af dette stof i henhold til artikel 57, litra f), i REACH-forordningen; ii) vedtagelsen af ECHA’s afgørelse skete efter en ulovlig procedure; og iii) ECHA’s afgørelse er en omgåelse af den lovligt bindende procedure, der er fastsat af Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på vedtagelsen af generelt bindende/harmoniserede kriterier for identifikation af stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

2.    Retten fortolkede og anvendte retssikkerhedsprincippet forkert.

Eftersom i) ECHA’s afgørelse skabte en uklar, upræcis og uforudseelig retlig situation, som gør det umuligt for appellanten at udlede det præcise omfang af de forpligtelser, der er pålagt selskabet; ii) der ikke er nogen generelt bindende/harmoniserede kriterier med henblik på identifikationen af stoffer med hormonforstyrrende egenskaber; og iii) ECHA ikke har beføjelse til at supplere den eksisterende identifikation af stoffet DEHP i henhold til artikel 57, litra c), i REACH-forordningen med en identifikation af dette stof i henhold til artikel 57, litra f), i REACH-forordningen, er Rettens konklusion om, at ECHA’s afgørelse ikke er i strid med retssikkerhedsprincippet, ukorrekt.

3.    Retten prøvede ECHA’s afgørelse på en måde, som er i strid med kravene om retslig prøvelse af afgørelser fra EU-institutioner og EU-organer, og fordrejede faktiske forhold og beviser.

4.    Som en konsekvens af førnævnte fejl og mangler tilsidesatte Retten appellantens rettigheder og de principper, der er fastsat i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til en retfærdig rettergang, retten til uforstyrret nydelse af sin ejendom og retssikkerhedsprincippet.

____________