Language of document :

Deza, a.s. 11. juulil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-115/15, Deza, a.s. versus Euroopa Kemikaaliamet

(kohtuasi C-419/17)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Apellant: Deza, a.s. (esindaja: advokát P. Dejl)

Teised menetlusosalised: Euroopa Kemikaaliamet, Taani Kuningriik, Madalmaade Kuningriik, Rootsi Kuningriik, Norra Kuningriik

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 11. mai 2017. aasta kohtuotsus kohtuasjas T-115/15,

tühistada kemikaaliameti 12. detsembri 2014. aasta otsus nr ED/108/2014,

mõista kemikaaliametilt välja apellandi kohtukulud Euroopa Kohtu menetluses ja sellele eelnenud Üldkohtu menetluses.

Väited ja peamised argumendid

1.    Üldkohus tõlgendas ja kohaldas REACH määrust ebaõigesti.

Üldkohus tõlgendas ja kohaldas REACH määrust ebaõigesti. Hageja on seisukohal, et kemikaaliameti otsus on tehtud ultra vires, sest i) kemikaaliametil puudub pädevus asendada aine DEHP olemasolev, REACH määruse artikli 57 punktist c lähtuv määratlemine selle aine uue määratlemisega REACH määruse artikli 57 punkti c alusel; ii) kemikaaliameti otsuse tegemisele eelnes õigusvastane menetlus; ja iii) kemikaaliameti otsus eirab õiguslikult siduvat menetlust, mille nõukogu ja Euroopa Parlament on ette näinud endokriinseid häireid põhjustavate ainete määratlemise üldkohustuslike/ühtlustatud kriteeriumide vastuvõtmiseks.

2.    Üldkohus tõlgendas ja kohaldas õiguskindluse põhimõtet ebaõigesti.

Kuna i) kemikaaliameti otsus tekitas ebaselge, ebatäpse ja ettenähtamatu õigusliku olukorra, mis ei võimalda hagejal teada saada talle pandud kohustuste täpset ulatust; ii) puuduvad üldkohustuslikud/ühtlustatud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate ainete määratlemiseks; ja (iii) kemikaaliametil puudub pädevus asendada aine DEHP olemasolev, REACH määruse artikli 57 punktist c lähtuv määratlemine selle aine uue määratlemisega REACH määruse artikli 57 punkti c alusel, siis on ebaõige Üldkohtu järeldus, et kemikaaliameti otsus ECHA ei ole õiguskindluse põhimõttega vastuolus.

3.    Üldkohus kontrollis kemikaaliameti otsust viisil, mis on vastuolus liidu institutsioonide ja asutuste otsuste kohtuliku kontrolli nõuetega, ning moonutas fakte ja tõendeid.

4.    Ülalkirjeldatud põhjustel rikkus Üldkohus apellnadi õigusi ja põhimõtteid, mis on ette nähtud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, eelkõige õigust õiglasele menetlusele, õigust oma omandit vabalt käsutada ja õiguskindluse põhimõtet.

____________