Language of document :

Pritožba, ki jo je Deza, a.s. vložila 11. julija 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. maja 2017 v zadevi T-115/15, Deza, a.s./ECHA

(Zadeva C-419/17 P)

Jezik postopka: češčina

Stranke

Pritožnica: Deza, a.s. (zastopnik: P. Dejl, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Evropska agencija za kemikalije, Kraljevina Danska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Švedska, Kraljevina Norveška

Predlogi

Razveljavi naj se sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. maja 2017 v zadevi T-115/15,

za ničen naj se razglasi Sklep ECHA št. ED/108/2014 z dne 12. decembra 2014,

ECHA naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Splošno sodišče je nepravilno razlagalo in uporabilo Uredbo REACH.

Splošno sodišče je nepravilno razlagalo in uporabilo Uredbo REACH. Tožeča stranka vztraja pri stališču, da je bila Uredba REACH sprejeta ultra vires, saj (i) ECHA ni pristojna, da že obstoječo opredelitev snovi DEHP (dietil heksil ftalat) iz člena 57(c) Uredbe REACH dopolni z novo opredelitvijo te snovi ob uporabi člena 57(f) navedene uredbe, (ii) je bil pred sprejetjem sklepa ECHA izveden nezakonit postopek in (iii) gre pri sklepu EACH za obid postopka, ki sta ga Svet Evropske unije in Evropski parlament določila za splošno zavezujoča/harmonizirana merila opredelitve snovi, ki povzročajo endokrine motnje.

2.    Splošno sodišče je nepravilno razlagalo in uporabilo načelo pravne varnosti.

Ker (i) je sklep EACH ustvaril dvoumno, nenatančno in nepredvidljivo pravno situacijo, ki tožeči stranki onemogoča, da pozna natančen obseg obveznosti, ki so ji naloželene, (ii) ne obstajajo splošno zavezujoča/harmonizirana merila opredelitve snovi, ki povzročajo endokrine motnje, in (iii) ECHA ni pristojna, da že obstoječo opredelitev snovi DEHP iz člena 57(c) Uredbe REACH dopolni z novo opredelitvijo te snovi ob uporabi člena 57(f) navedene uredbe, je Splošno sodišče nepravilno ugotovilo, da sklep EACH ne krši načela pravne varnosti.

3.    Splošno sodišče je sklep EACH presojalo v nasprotju z zahtevami sodnega nadzora odločb institucij in organov Evropske unije ter izkrivilo dejstva in dokaze.

4.    Zaradi navedenih nepravilnosti je Splošno sodišče kršilo pravice tožeče stranke in načela, določena s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, natančneje pravico do poštenega sojenja, pravico do pravice do nemotenega uživanja lastnine, ter načelo pravne varnosti.

____________