Language of document :

Иск, предявен на 12 юли 2017 г. — Европейска комисия/Френска република

(Дело C-420/17)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: O. Beynet и C. Hermes)

Ответник: Френска република

Искания на ищеца

да се установи, че като не е предприела всички необходими мерки за въвеждане на обща система за защита на градинската овесарка в департамент Ланд, Френската република не е изпълнила задълженията си по член 5 от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици

да се осъди Френската република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Според Комисията Франция никога не е предприемала последователни и съгласувани мерки за защита, необходими за въвеждането на система за защита на градинската овесарка, като по този начин не е изпълнила задълженията си по Директива 2009/147/ЕО1 .

____________

1 ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.