Language of document :

Talan väckt den 12 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

(Mål C-420/17)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: O. Beynet och C. Hermes)

Svarande: Republiken Frankrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Frankrike har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att införa ett generellt system för skydd av ortolansparven i departementet Landes, och

förplikta Republiken Frankrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen bedömer att Republiken Frankrike aldrig har vidtagit de sammanhängande och samordnade skyddsåtgärder som krävs för att införa ett generellt system för skydd av ortolansparven, och därmed har åsidosatt sina skyldigheter enligt direktiv 2009/147/EG1 .

____________

1 EUT L 20, 26.1. 2010, s. 7.