Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa (Španielsko) 14. júla 2017 – Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano

(vec C-426/17)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Elena Barba Giménez

Žalovaná: Francisca Carrión Lozano

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa smernica 93/13/EHS v spojení so smernicou 2005/29/ES a s článkom 47 Charty vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej – tak ako v prípade článku 35 Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (zákon 1/2000 o občianskom súdnom konaní) – orgány poverené vedením konaní, v ktorých sa rozhoduje o nárokoch na odmeny (konania o zaplatenie odmeny), nemôžu pred vydaním exekučného titulu ex offo overiť, či sa v zmluve uzavretej medzi advokátom a spotrebiteľom nachádzajú nekalé podmienky alebo či došlo k nekalým obchodným praktikám?

2.    Sú advokáti, ktorí sú zaregistrovaní v centre bezplatnej právnej pomoci, „obchodníkmi“ v zmysle článku 2 písm. b) smernice 2005/291 alebo „predajcami alebo dodávateľmi“ v zmysle článku 2 písm. c) smernice 93/132 ? Vzťahujú sa článok 6 ods. 1 písm. d) a článok 7 ods. 2 smernice 2005/29/ES na prípady, v ktorých sú sadzby podnikateľa upravené právnym predpisom?

3.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa smernica 2005/29/ES vykladať takým spôsobom, že jej odporuje právna úprava, aká sa nachádza v článku 36 Ley 1/1996, de Justicia Gratuita (zákon 1/1996 o bezplatnej právnej pomoci), ktorý stanovuje povinnosť uplatniť zákonom stanovené pravidlá týkajúce sa sadzieb napriek tomu, že podnikateľ v súvislosti s výpočtom ceny svojich služieb uplatňuje praktiky spočívajúce v opomenutí alebo klamlivé praktiky?

4.    Má sa článok 101 ZFEÚ vykladať takým spôsobom, že bráni právnej úprave, aká je stanovená v článku 36 zákona 1/1996, podľa ktorého sa odmena advokátov, ktorí poskytujú služby v rámci systému bezplatnej právnej pomoci, v prípade, ak sa vyhovie žalobe, určí podľa sadzobníka odmien predtým schváleného advokátmi bez toho, aby sa orgány členského štátu mohli odchýliť od tohto sadzobníka?

5.    Spĺňa uvedená právna úprava požiadavky nevyhnutnosti a primeranosti spomenuté v článku 15 ods. 3 smernice 2006/123?

6.    Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať takým spôsobom, že bráni právnej úprave, akú predstavuje článok 36 zákona 1/1996, ktorý stanovuje, že [omissis] [osoba] s nárokom na bezplatnú právnu pomoc je v prípade, ak súd vyhovie podanej žalobe bez toho, aby uložil niektorému z účastníkov konania povinnosť nahradiť trovy konania, povinná zaplatiť advokátovi jeho odmenu v súlade so sadzobníkom schváleným stavovskou organizáciou, ktorá je vyššia ako 50 % ročnej výšky dávky sociálneho zabezpečenia?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 149, 2005, s. 22).

2 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).