Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Обединено кралство), постъпило на 24 март 2017 г. — Swedish Match AB/Secretary of State for Health

(Дело C-151/17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Swedish Match AB

Ответник: Secretary of State for Health

Преюдициални въпроси

Невалидни ли са член 1, буква в) и член 17 от Директива 2014/40/ЕС1 поради:

i.    нарушение на общия принцип на Съюза на недопускане на дискриминация;

ii.    нарушение на общия принцип на Съюза на пропорционалност;

iii.    нарушение на член 5, параграф 3 ДЕС и принципа на Съюза на субсидиарност;

iv.    нарушение на член 296, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“);

v.    нарушение на членове 34 и 35 ДФЕС; и

vi.    нарушение на членове 1, 7 и 35 от Хартата на основните права на ЕС?

____________

1 Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ 2014, L 127, стр. 1).